Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agata Woźniak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowych i komunikacyjnych, umożliwiających im porozumiewanie się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne, studia i pracę zawodową na poziomie B2/B2+
Wymagania wstępne
Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie A1+/A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich -CEF B2/B2+:
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2/B2+;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 SŁUCHANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
U2 CZYTANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje szczegółowe w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości
3. Rozumie krótsze i dłuższe teksty specjalistyczne dotyczących własnej tematyki zawodowej
U3 MÓWIENIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
U4 PISANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list formalny i nieformalny, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. potrafi zdobytą wiedzę spersonalizować w życiu codziennym;
4. potrafi wypracować niezależne i indywidualne metody nauki języka obcego;
5. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
6. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
7. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikatywna; metoda gramatyczno-leksykalna tłumaczeniowa; analiza tekstów; artykuły; prezentacja; prezentacja multimedialna; dyskusja - otwarta, w grupach, w parach; nagrania audio; filmy; podcasty; ćwiczenia aktywizujące użycie słownictwa; burza mózgów; testy-quizy; techniki multimedialne; ćwiczenia online; e-platforma online (workbook)
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego:
1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple
2. Czasowniki modalne: can/can\'t, could/couldn\'t, should/shouldn\'t, must/mustn\'t, may/might, have to/don\'t have to
3. konstrukcje zdaniowe - szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym, pytającym, rozkazującym oraz pytania o podmiot, would like to, be going to, there is/there are, have got, used to, be allowed to, too/enough, So do I/ Neither do I, zdania warunkowe - I i II okres warunkowy, zdania czasowe, proste zdania w stronie biernej, zdania złożone z zaimkami względnymi who/which/where, question tags, konstrukcje z czasownikiem w formie bezokolicznika i formy gerund, proste zdania w mowie zależnej
4. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna), rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (John\'s car)
5. Użycie przedimka nieokreślonego, określonego i zerowego.
6. Zaimki osobowe, wskazujące, dzierżawcze
7. Liczebniki główne i porządkowe
8. Kwantyfikatory (some, any, much, many, a fwe, a little, each, every) oraz złożenia typu: somebody/someone, something, somewhere, anybody/anyone, anything, anywhere, nobody/no one, nothing, nowhere
9. Stopniowanie przymiotników i przysłówków, porównania typu: as ... as / not as ... as, more / less ... than
10. Przyimki miejsca, czasu i ruchu
11. Spójniki
12. Tworzenie przysłówków
na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres materiału leksykalnego:
1. Ludzie - dane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, upodobania, członkowie rodziny, ubrania, zawody, praca
2. Zdrowie - zdrowie, choroby, dolegliwości, części ciała, zdrowy styl życia i odżywianie
3. Życie codzienne - pory dnia, roku, dni tygodnia, miesiące, nazwy czynności, jedzenie, zakupy, telefon, internet
4. Środowisko, w którym żyjemy - nazwy budynków i miejsc, kierunki, położenie, pogoda, zwierzęta
5. Świat - kontynenty, państwa, narodowości, podróże
6. Czas wolny - zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu
7. Życie uniwersyteckie
8. Rozwój osobisty
9. Nowoczesna technologia w życiu codziennym
10. Życie społeczne – zjawiska i trendy społeczne
10. Praca – możliwości kariery zawodowej, plany i ambicje
11. Słownictwo akademickie w wybranym zakresie tematycznym
12. Słownictwo specjalistyczne w wybranym zakresie tematycznym dotyczące wybranej dziedziny studiów
na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Funkcje komunikacyjne
1. Podawanie danych osobowych i zainteresowań; prezentacja członków rodziny
2. Prezentacja własnych planów i ambicji, w tym akademickich i zawodowych
3. Opisywanie codziennych zajęć i upodobań
4. Formułowanie wiadomości e-mailowych
5. Opisywanie różnych krajów, w tym krajów anglojęzycznych, ich kultury, zwyczajów, tradycji i potraw
6. Opisywanie podróży, ciekawych miejsc i wydarzeń
7. Wyrażanie opinii o programach telewizyjnych, filmach, muzyce itp.
8. Zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń
na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Dla studentów teologii:
podstawowe terminy teologiczne
prawdy wiary
modlitwy
święci
fragmenty Biblii
Ziemia Święta
na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Dla studentów muzykologii:
podstawowa terminologia muzyczna
instrumenty muzyczne, rodzaje, budowa
orkiestry
nuty - zapis muzyczny
historia muzyki - przedstawiciele poszczególnych epok i stylów muzycznych
rola muzyki w życiu człowieka
na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2/B2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.

Sposoby weryfikacji:
3-5 testów dużych w semestrze, kartkówki, domowe prace pisemne, prezentacje multimedialne, odpowiednie przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo oraz wykonywanie zadań (pisemnych lub ustnych) zadawanych na ćwiczeniach.
Wymagania na zaliczenie: pozytywna ocena (minimum 60 % wymaganego materiału)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Skillful 1 Second Edition poziom A2 Reading and Writing, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook
Skillful 1 Second Edition poziom A2 Listening and Speaking, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook
Lektura uzupełniająca:
Grammarway 2, Virginia Evans, Express Publishing
Oxford Wordpower Dictionary
Dla studentów teologii:
Materiały własne w dużej mierze opierające się na Piśmie Świętym, dokumentach Kościoła, katolickich stronach internetowych, książkach religijnych, oraz środkach audio-wizualnych.
Pismo Święte, dokumenty Kościoła, katolickie strony internetowe, książki religijne
Dla studentów muzykologii:
Materiały własne opierające się na encyklopediach, stronach internetowych, oraz środkach audio-wizualnych
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę