Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem nauczania jest:
1. poszerzenie przez studenta dotychczas zdobytych umiejętności językowych;
2. zwiększenie jego motywacji oraz zaangażowanie go w proces poznawania języka;
3. poprawienie jego kompetencji komunikacyjnych umożliwiających mu porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne, zawodowe i okres studiów na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie A2/A2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich -CEF B2+:
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2+;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 SŁUCHANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+:
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
U2 CZYTANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+:
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje szczegółowe w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości
3. Rozumie krótsze i dłuższe teksty specjalistyczne dotyczących własnej tematyki zawodowej
U3 MÓWIENIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+:
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
U4 PISANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+:
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list formalny i nieformalny, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. potrafi zdobytą wiedzę spersonalizować w życiu codziennym;
4. potrafi wypracować niezależne i indywidualne metody nauki języka obcego;
5. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
6. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
7. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikatywna; metoda gramatyczno-leksykalna tłumaczeniowa; analiza tekstów; artykuły; prezentacja; prezentacja multimedialna; dyskusja - otwarta, w grupach, w parach; nagrania audio; filmy; podcasty; ćwiczenia aktywizujące użycie słownictwa; burza mózgów; testy-quizy; techniki multimedialne; ćwiczenia online; e-platforma online (workbook)
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego.
1. Tworzenie i użycie czasów:
Present Simple, Present Continuous Present Perfect, Past Simple, Past Continuous Future Simple, Future Continuous, Past Perfect, z uwzględnieniem ich wielu funkcji.
2. Wszystkie czasowniki i grupy modalne.
3. Konstrukcje zdaniowe:
- mowa zależna - zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
- strona bierna
- okresy warunkowe (typu O, I, II)
- zdania celowe
- zdania czasowe
- tryb łączący (np. \\\'I wish ...\\\')
- konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (np. \\\'stop to do something\\\', \\\'stop doing something\\\')
- pytania rozłączne (question tags)
4. Łączniki zdań (np. although, despite, due to ...)
5. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
6. Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
7. Zaimki względne
8.Stopniowanie przymiotników i przysłówków
9. Przyimki
10. Pytania pośrednie
na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
MATERIAŁ LEKSYKALNY
1. Człowiek,jego praca i zainteresowania -wygląd zewnętrzny, charakter i cechy osobowości, słownictwo związane z pracą, sposoby spędzania wolnego czasu, troska o zdrowie;
2. Miejsca bliskie i dalekie - nazwy i cechy miejsc i budynków, warunki klimatyczne, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką;
3. Społeczeństwo - zjawiska społeczne i trendy obecnych czasów; konsumpcjonizm i jego wpływ na społeczeństwo w wymiarze ogólnym i indywidualnym;
4. Biznes, ekonomia, zarządzanie;
5. Sukces i kryzys;
6. Stres i jego wpływ na życie współczesnego człowieka;
7. Kultura i edukacja - słownictwo związane ze świętami i uroczystościami w różnych krajach;
8. Współczesna technika w życiu codziennym;
9. Przedmioty i umiejętności związane z nauczaniem we współczesnej szkole;
10. Zagrożenia naszego świata - zagrożenia związane ze środowiskiem naturalnym, rodzaje przestępstw i kar;
11. Zdrowie i medycyna, ciało człowieka, zdrowy tryb życia współczesnego człowieka, choroby;
12. Słownictwo akademickie w wybranym zakresie tematycznym
na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Słownictwo z zakresu psychologii w wybranym zakresie:
1. psychologia jako dziedzina studiów
2. centralny układ nerwowy
3. obwodowy układ nerwowy
4. mózg
5. pamięć
6. proces uczenia się
7. percepcja i odczuwanie
8. świadomość
9. osobowość
10. emocje
11. stress
12. strukturalizm
13. funkcjonalizm
14. behawioryzm
15. kognitywizm
16. metody naukowe
17. psychologia rozwojowa
18. psychologia biznesu
19. psychologia zdrowia
20. psychologia kultury
21. psychologia społeczna
22. badania naukowe i eksperymenty
23. zaburzenia osobowości/umysłowe
24. terapie
25. możliwości wyboru kariery zawodowej dla psychologa
26. inteligencja/testy na inteligencję
27. umysł
28. mowa ciała/gestykulacja
29. relacje
30. psychologia sukcesu
na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2+.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2+.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2+.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2+.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.

Sposoby weryfikacji:
3-5 testów dużych w semestrze, kartkówki, domowe prace pisemne, prezentacje multimedialne, odpowiednie przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo oraz wykonywanie zadań (pisemnych lub ustnych) zadawanych na ćwiczeniach.
Wymagania na zaliczenie: pozytywna ocena (minimum 60 % wymaganego materiału)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Skillful 2 Second Edition poziom B1 Reading and Writing, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook
Skillful 2 Second Edition poziom B1 Listening and Speaking, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook
Psychology, Timothy Gilliland, Jenny Dooley, Career Paths, Express Publishing
Literatura uzupełniająca:
Academic Encounters - Human Behaviour, Cambridge University Press
Oxford Wordpower Dictionary
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę