Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Jakubów
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Rozwój różnorodnych kompetencji językowych poprzez ich zintegrowanie.
C2 Rozwój umiejętności pracy z tekstem niemieckojęzycznym połączony z poszerzaniem zasobu leksykalnego i wiedzy o obszarze niemieckojęzycznym.
C3 Poszerzanie i aktywizacja zasobu leksykalnego oraz utrwalanie stosowania poprawnych konstrukcji językowych (rozwój kompetencji rozumienia ze słuchu oraz mówienia- dyskusje i dialogi).
C4 Rozwijanie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnej z uwzględnieniem zasad poprawności gramatycznej i leksykalnej.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1.Student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata).
2. Student rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2.
3. Student przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury i systemu politycznego danego obszaru językowego.
4. Student rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Słuchanie: Student
- rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub przekaz jest trochę zakłócony;
- rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/ studiowanego kierunku;
- identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
- interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeśli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
- wychwytuje większość wiadomości z programów i filmów w standardowej odmianie języka.
2. Czytanie: Student
- wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
- szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
3. Mówienie: Student:
- prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne złożone tematy;
- bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
- formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
- wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
- wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
- udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
- posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej wiedzy.
4. Pisanie: Student:
- pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
- notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych.
2. Student uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie.
3. Student inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności .
4. Student postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju, a jednocześnie jest otwarty na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje.
5. Student jest gotowy do pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
1. Praca z tekstami niemieckojęzycznymi o różnym charakterze.
2. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu.
3. Rozwijanie sprawności mówienia w języku niemieckim (ćwiczenia komunikacyjne - dyskusje i dialogi).
4. Samodzielne redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnej.
Treści programowe przedmiotu
Odpowiednie do pracy z grupą średniozaawansowaną teksty niemieckojęzyczne będące bazą do dyskusji, poszerzania słownictwa i unaoczniania struktur gramatycznych, dotyczące określonych w efektach kształcenia dziedzin (np. relacje społeczne, problemy życia rodzinnego, sytuacja mieszkaniowa i na rynku pracy, nowe technologie w życiu prywatnym i zawodowym, styl bycia społeczeństw konsumpcyjnych i nowe trendy w tej dziedzinie, przyroda i ochrona środowiska).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji: testy z poszczególnych działów tematycznych oraz ocena indywidualnej aktywności na zajęciach.
Ocena bardzo dobra:
W- Bardzo dobra znajomość zagadnień programowych na poziomie B2.
U- Student rozumie niemal wszystkie treści przekazywane podczas ćwiczeń i potrafi bardzo dobrze zastosować przyswojony materiał w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych..
K- Aktywność studenta na zajęciach jest bardzo wyraźnie zauważalna.

Ocena dobra:
W- Dobra znajomość zagadnień programowych na poziomie B2.
U- Student dobrze radzi sobie ze zrozumieniem treści przekazywanych podczas ćwiczeń i potrafi dobrze zastosować przyswojony materiał w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych.
K- Aktywność studenta na zajęciach jest wyraźnie zauważalna.

Ocena dostateczna:
W- Słaba znajomość zagadnień programowych na poziomie B2.
U- Student słabo radzi sobie ze zrozumieniem treści przekazywanych podczas ćwiczeń i niezbyt umiejętnie stosuje przyswojony materiał w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych.
K- Student wykazuje niską aktywność na zajęciach.

Ocena niedostateczna:
W- Student nie opanował zagadnień programowych na poziomie B2.
U- Student nie rozumie treści przekazywanych podczas ćwiczeń i nie umie zastosować przyswojonego materiału w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych.
K- Student przejawia bierną postawę w odniesieniu do efektów kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R: Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Muenchen 2014.
Hering, A, Matussek, M. Perlmann-Balme, M: Uebungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning 2006.
Różnorodne teksty publicystyczne i literackie poszerzające słownictwo w danej dziedzinie.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę