Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zakłada się, że uczestnik lektoratu nabędzie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim w zakresie czytania, pisania, a także odczytywania z ust i mówienia (z uwzględnieniem ograniczeń konkretnego ucznia wynikających z jego niepełnosprawności). Student będzie potrafił samodzielnie planować proces uczenia się języka obcego, stosować dojrzałe stare gie ucznia się. Uczeń będzie prezentował wysoką motywację do poznawania języka obcego oraz kultury krajów, w których jest on używany. Uczeń rozpozna swój styl uczenia się i będzie konsekwentnie poszerzał swoją kompetencję językową i komunikacyjna w zakresie języka angielskiego
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
Student zdobywa merytoryczną wiedzę w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego; przyswaja zasady poprawnego posługiwania się tym językiem. Opanowuje materiał leksykalno-
gramatyczny, poprawnie dobiera formy gramatyczne, stosuje właściwą leksykę.
Umiejętności:
Student poprawnie formułuje wypowiedzi w języku angielskim, właściwie interpretuje wypowiedzi innych w tym języku, posiada bogaty zasób słownictwa, dobiera właściwe formy gramatyczne.
Potrafi zabrać głoś w dyskusji, przekonuje do własnego stanowiska,
potrafi wypowiedzieć się (głownie w formie pisemnej) na tematy objęte programe nauczania.
Kompetencje społeczne:
Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w stosunku do poprawności własnych wypowiedzi, pracuje w zespole, troszczy się o poprawność językową i merytoryczną własnych wypow
iedzi, potrafi oceniać poprawność wypowiedzi w języku angielskim.
Metody dydaktyczne
czytanie tekstów, tworzenie tekstów, tłumaczenie z języka angielskiego na język polski ( w razie potrzeby z wykorzystaniem języka migowego lub fonogestów), słuchanie i odczytywanie mowy obcojęzycznej z ust - w zależności od potrzeb i możliwości studentów.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe są zgodne z programem nauczania na poziomie A1. Są one jednak modyfikowane zgodnie z zasadą indywidualizacji, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych każdego ze studentów niesłyszących i słabosłyszących. Zakres ćwiczeń z mówienia i słuchania zależny jest od poziomu uszkodzenia słuchu studenta i może oznaczać podejmowanie dialogu ustnego połączonego z odczytywaniem z ust lub też pozostanie na poziomie zapisywania dialogów.
Zagadnienia gramatyczne:
1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future simple
2. Czasowniki modalne: must, should, can, could
3. Podstawowy szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, pytających I przeczących
4. Konstrukcje z wyrażeniami: there is/there are, have got, be going to, would like
5. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, forma dzierżawcza
6. Podstawowe użycia przedimka nieokreślonego i określonego
7. Zaimki osobowe, wskazujące, dzierżawcze
8. Liczebniki główne i szczegółowe
9. Kwantyfikatory some, any, much, many
10. Przyimki miejsca I czasu
11. Przymiotniki i przysłówki – stopniowanie
12. Spójniki
13. Przysłówki czestotliwości

Zakresy tematyczne materiału leksykalnego:
1. Ludzie wokół nas (wygląd zewnętrzny, dane osobowe, ubrania, zawód, praca, członkowie rodziny)
2. Życie codzienne (pory roku, dni tygodnia, miesiące), nazwy czynności, posiłki, jedzenie
3. Środowisko, w którym żyjemy (pogoda, zwierzęta)
4. My i świat (nazwy miejsc i budynków, kierunki, położenie, środki transportu, nazwy państw, stolic, kontynentów, narodowości)
5. Czas wolny (sposoby spędzania czasu wolnego, zainteresowania, wakacje)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
na ocene 3 - 51-60% w zakresie bieżacej pracy na zajeciach oraz wyników w testach weryfukujacych wiedzę i kompetencje jezykowe
na ocene 3,5 - 61-70%
na ocene 4 - 71-80%
na ocene 4,5 - 81-90
na ocene 5 - 91-100%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręczniki dla danego poziomu językowego z serii English File, Enterprise, Intelligent Business, Headway.
Artykuły metodyczne:
Domagała - Zyśk E. (2011). Domagała-Zyśk E., 2011c, Kompetencje uczniów niesłyszących i słabo słyszących w zakresie posługiwania się językiem angielskim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, „Neofilolog” (Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego), 36 (Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych, red. K. Karpińska-Szaj), s. 91–110.
Domagała - Zyśk E. (2011). Wspieranie osób z uszkodzeniami słuchu w edukacji uniwersyteckiej w Polsce i na świecie. W: J. Baran, T .Cierpiałowska, A. Mikrut Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 212-218.
Domagała - Zyśk E. (2011). Style uczenie preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego. W M. Białas (red.) Specjalne potrzeby niepełnosprawnych. Kraków: Arson, s. 243-260.
Domagała - Zyśk E. (2010). Postrzeganie predyspozycji zawodowych osób z uszkodzeniami słuchu. W: D. Bis, J. Ryś Szkolnictwo i kształcenie zawodowe- wybrane aspekty. Lublin: Studio Format, s. 235-265.
Domagała - Zyśk E. (2010). Idea integracji a potrzeby niesłyszących studentów w zakresie uczenia się języków obcych w szkołach wyższych. W: S. Byra. M. Parchomiuk (red.) Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 155-165.
Domagała - Zyśk E. (2010). Kształcenie studentów z uszkodzeniami słuchu w Stanach Zjednoczonych. W: S. Byra. M. Parchomiuk (red.) Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 169-180.
Domagała - Zyśk E. (2010). Uwarunkowania rozumienia tekstu w języku obcym przez osoby z uszkodzeniami słuchu. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.) Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 163-173
Domagała - Zyśk E. (2010). Procesy pamięciowe u osób z uszkodzeniami słuchu a nauczanie ich języka obcego. W: M. Wójcik (red.) (2010). Edukacja i rehabilitacji osób z wadą słuchu – wyzwania współczesności. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, s. 119-130.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę