Ogólna metodologia nauk z elementami metodyki naukowej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Lekka-Kowalik prof. KUL
Organizator:Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych - Sekcja dydaktyczna
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: rozumienie natury nauki jako całości i problemów z nią związanych oraz uchwycenie metodologicznej specyfiki własnych dyscyplin studentów, w tym metod badawczych;
C2: wyrobienie postawy odwagi oraz nabycie umiejętności formułowania własnych poglądów i argumentowania na ich rzecz;
C3: nabycie elementarnych umiejętności metodycznych;
C4: wyrobienie sobie poglądu na rolę nauki w kulturze i jej relacji do innych dziedzin kultury.
Wymagania wstępne
elementarna znajomość logiki ogólnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk oraz zna co najmniej dwie metodologie reprezentujące oba obszary: K_W01;
2. zna elementarną terminologię używaną w obszarze nauk humanistycznych i społecznych K_W02;
3. rozumie rolę nauki jako całości i swej dyscypliny w społeczeństwie i kulturze: K_W04, K_W06;

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi przygotować wystąpienie w oparciu o literaturę polsko- i obcojęzyczną zrozumiałe dla przedstawicieli wielu dyscyplin i umie z nimi dyskutować: K_U01, K_U02;
2. posiada elementarną sprawność w posługiwaniu się metodami z różnych typów nauk: K_U02, K_U03; K_U04;
3. potrafi dostrzegać specyfikę i problemy rozmaitych typów nauk: K_U03; K_U04;
4. potrafi wskazać miejsce i rolę nauki jako całości i swej dyscypliny w nauce i kulturze oraz pokazać tego konsekwencje dla życia społeczeństw: K_U05, K_K01;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego oraz uczestniczenia w życiu społecznym: K_K01, K_K02, K_K03
2. posiada odwagę by racjonalnie i odpowiedzialnie zabierać w głos w sprawach istotnych dla życia naukowego i kulturalnego: K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne
różne typy metod podających tradycyjnych, dyskusja moderowana, metoda przypadków (case study), ćwiczenia symulacyjne
Treści programowe przedmiotu
1. Problem definiowania nauki: desygnaty nazwy nauka i determinanty natury nauki;
2. Typy nauk o nauce;
3. Przedmiot i cele nauki i spory metodologiczne wokół nich;
4. Język nauki;
5. Podstawowe typy nauk (dedukcyjne, przyrodnicze, społeczne i humanistyczne);
6. ogólne pojęcie metody, metody naukowej oraz schematy metod dla typów nauk z podkreśleniem różnic dla poszczególnych typów nauk;
7. Spory o naturę nauk humanistycznych i społecznych;
8. Osobliwości metodologiczne filozofii i teologii;
9. Społeczny i moralny wymiar nauki i jej rola w kulturze;
10. Wstępne zagadnienia z zakresu metodyki pracy naukowej: analiza tekstu, pisanie streszczeń różnych typów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
uzyskanie zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, uzyskanie oceny pozytywnej z dwóch kolokwiów, przygotowanie streszczenia tekstu naukowego
ocena niedostateczna: nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach (brak wpisu), niezaliczenie wszystkich kolokwiów, brak streszczenia;
ocena dostateczna: bierność na zajęciach, zaliczenie najwyżej na ocenę 3 obu kolokwiów, przedstawienie streszczenia z licznymi błędami;
ocena dobra: aktywność na zajęciach, zaliczenie na co najmniej 3, 75 wymaganych kolokwiów (licząc średnią z obu), przedstawienie streszczenia terminowe z nielicznymi błędami metodologicznymi;
ocena bardzo dobra: aktywny i twórczy udział zajęciach wskazujący na korzystanie ze źródeł wykraczających poza literaturę zadaną do przestudiowania, zaliczenie na co najmniej 4, 5 z obu kolokwiów (liczone średnio), terminowe przedstawienie streszczenia bez błędów metodologicznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1992; W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977; Dobre obyczaje w nauce (Komitet Etyki PAN 2001); A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006;

Literatura uzupełniająca:
S. Kamiński, \"O naturze filozofii\" w: tenże, Jak filozofować?, Lublin 1989; A. Lekka-Kowalik, Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki\", Lublin 2008; S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2000.
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę