Hermeneutyka biblijna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Organizator:Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych - Sekcja dydaktyczna
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z genezą i istotą Pisma Świętego, jego miejscem i znaczeniem dla chrześcijaństwa;
C2 - naświetlenie kulturotwórczej roli Pisma Świętego w historii i jego uniwersalnego znaczenia dla jednostki i społeczności
C3 - wypracowanie postawy tolerancji w kwestiach religijnych i postawy otwartości na dialog religijny
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA:
W1 - podstawowa wiedza na temat chrześcijaństwa i jego historii oraz Pisma Świętego (na poziomie szkoły średniej)
W2 - otwartość i gotowość do dyskusji nad kwestiami religijnymi
W3 - wrażliwość estetyczna na dzieła sztuki i kultury
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat Pisma Świętego i jego specyfiki oraz literacko-historycznych i teologicznych zasad jego interpretacji (K_W01);
- poznaje wybrane teksty biblijne, ich treść teologiczną i antropologiczną i ma wiedzę o kulturotwórczej roli Biblii w życiu narodów, a zwłaszcza kraju ojczystego (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI
- umie korzystać z metod i narzędzi badawczych właściwych naukom biblijnym i potrafi samodzielne wyszukiwać, analizować i oceniać informacje zawarte w tekstach biblijnych (K_U02, K_U04);
- na podstawie Pisma Świętego umie formułować krytyczne sądy w zależności od potrzeb ogólnych lub własnego programu studiów (K_U03).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie zróżnicowanego dziedzictwa religijnego swego regionu i całego kraju (K_K04)
- rozumie i szanuje poglądy ludzi różnych wyznań i religii, jest otwarty na dialog religijny i ekumenizm i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym (K_K06).
Metody dydaktyczne
(a) wykład tradycyjny,
(b) wykład - konwersatorium,
(c) prezentacja multimedialna,
(d) referat połączony z dyskusją,
(e) praca na tekstach źródłowych.
Treści programowe przedmiotu
Konwersatorium podejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu hermeneutyki biblijnej, z uwzględnieniem wybranych ważnych zagadnień szczegółowych, a nadto pogłębia znajomość kulturotwórczej roli Biblii.
TREŚCI KONWERSATORIUM:
Hermeneutyka biblijna – czym jest?
Natchnienie biblijne i jego skutki
Hermeneutyka biblijna XVIII-XIX w.
Hermeneutyka biblijna XX w. i początek XXI w.
Egzegeza historyczna i teologiczna Pisma Świętego
Polskie przekłady Pisma Świętego
Stworzenia świata i człowieka (Rdz 1-2) na tle starożytnych źródeł litrackich
Człowiek jako imago Dei (Rdz 1-2)
Biblijny obraz Boga (Wj 3)
Dekalog (Wj 20,2-17) ... także dzisiaj?
Jezus Chrystus - Bóg i Człowiek
Biblia kodem kulturowym Europy (1)
Biblia kodem kulturowym Europy (2)
Biblia a Koran, chrześcijaństwo a islam
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest
- obecność i aktywny udział w zajęciach,
- przygotowanie i prowadzenie wybranego konwersatorium,
- zaliczenie w formie ustnej trzech zagadnień dyskutowanych w ramach konwersatoriom.

Istnieje możliwość zaliczenia konwersatorium w formie pisemnej (po uzgodnieniu z Prowadzącym)
- opracowanie wybranego tematu na podstawie podanej literatury (8-10 str. druku sformatowanego).
Prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany wymagań w stosunku do studentów nieobecnych na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. 5, Poznań-Warszawa 1999
lub inny uznany przekład Pisma Świętego.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Grondin J., Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, Kraków 2007.
Bartnik C., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994.
Jeanrond W.G., Hermeneutyka teologiczna, MT 23, Kraków 1999.
Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.
Biblia a literatura polska. Antologia, wybór i oprac. K. Bukowski, wyd. 3 popr. i uzup., Poznań 2003.
Starowiejski M., Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, Tarnów 2011.
Biblia kodem kulturowym Europy, Analecta Biblica Lublinensia 9, red. S. Szymik, Lublin 2013.

Literatura uzupełniająca będzie podawana także sukcesywnie i dostępna w formie plików PDF.
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę