Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Organizator:Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych - Sekcja dydaktyczna
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie podstaw refleksji etycznej, podstawowych pojęć etycznych, zasad formułowania ocen i norm.
C2 - Wyjaśnienie sposobów argumentowania w etyce oraz podstaw różnych teorii etycznych.
C3 - Ukazanie źródła sporów we współczesnej etyce.
C4 - Wyjaśnienie podstaw katolickiej doktryny społecznej.
Wymagania wstępne
W1- Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych.
W2 - Umiejętność krytycznego myślenia.
W3 - Umiejętność analizowania tekstów filozoficznych, w sposób szczególny dotyczących etyki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student rozumie na czym polega filozoficzna analiza fenomenu moralności i potrafi wskazać jej specyfikę na tle analiz fenomenu moralności podejmowanych przez inne dyscypliny naukowe - K_W02, K_W03.
2. Student potrafi wskazać podstawowe elementy brane pod uwagę przy moralnej ocenie działania - K_W02, K_W03.
3. Student rozumie i potrafi wskazać powodu pluralizmu ocen i norm obecnego we współczesnych społeczeństwach, student rozumie istotę społecznej sprawiedliwiości i potrafi określić specyfikę katolickiej nauki społecznej - K_W02, K_W03.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi określić stopień odpowiedzialności moralnej w zależności od intencji i sposobu spowodowania określonych skutków - K_U02, K_U03, K_U04.
2. student potrafi analizować kazusy moralne i wyjaśnić sposoby ich oceny w zależności od rudymentów przyjmowanej teorii etycznej - K_U02, K_U03, K_U04.
3. student potrafi zdiagnozować moralne problemy współczesności, student potrafi wskazać różne rodzaje sprawiedliwości, w sposób szczególny warunki sprawiedliwości społecznej - - K_U02, K_U03, K_U04.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi podejmować dyskusje na ważkie problemy moralne - K_K01, K_K02, K_K07.
2. student potrafi bronić własnych przekonań moralnych i równocześnie rozumie powody, dla których w przestrzeni społecznej istnieje pluralizm ocen i norm - K_K01, K_K02, K_K07.
3. Student jest gotów zaangażować się w budowanie sprawiedliwej przestrzeni społecznej - K_K01, K_K02, K_K07.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium ma charakter moderowanej przez prowadzącego dyskusji, w trakcie której studentom najpierw przedstawiane są podstawy filozofii moralnej, a następnie w oparciu o podawane przykłady studenci starają się samodzielnie wyciągać wnioski. Przygotowywane przez studentów prezentacje wybranych problemów moralnych są okazją do nabycia umiejętności argumentowania i racjonalnego przedstawiania własnego stanowiska, a także dyskutowania z poglądami adwersarzy .
Treści programowe przedmiotu
1. Moralność a etyka, definicja etyki i jej stosunek do nauk pokrewnych.
2. Etyka ogólna i stosowana.
3. Działanie moralne: wyznaczniki moralnego działania odpowiedzialność moralna.
4. Próba typologii teorii moralnych, typy argumentacji etycznej.
5. Godność osoby ludzkiej.
6.Sumienie i jego funkcja w dojrzewaniu moralnym człowieka.
7. Dobro i zło moralne, cnota i wada.
8. Sprawiedliwość społeczna: jej rodzaje, przejawy niesprawiedliwości, wkład katolickiej nauki społecznej w budowanie społecznej sprawiedliwości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie rozumie specyfiki filozoficznego namysłu nad moralnością, nie potrafi wyjaśnić podstaw etycznego normowania ani wymienić najważniejszych filozofów moralności.
(U) - Student nie radzi sobie z analizą tekstów z zakresu filozofii moralnej, nie potrafi wskazać argumentów przemawiających za przyjęciem określonych stanowisk, ma problemy z diagnozowaniem problemów moralnych.
(K) - Student nie angażuje się w proces dydaktyczny, nie wykazuej zainteresowania poruszaną problematyką, nie wywiązuje się ze stawianych mu zadań.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe kategorie etyczne, ale nie potrafi się nimi biegle posługiwać, opanował w minimalnym stopniu wiedzę na temat formułowania ocen i norm, potrafi wyjaśniń na czym polega istota sprawiedliwości społecznej.
(U) - Student potrafi odnieść wyłożone treści do konkretnych kazusów, ale nie rozumie istoty rozbieżności ocen i norm w etyce, nie potrafi umiejętnie argumentować.
(K) - Student uczestniczy w zajęciach w sposób pasywny, rzadko zabiera głos, mało anagażuje się w dyskusje i nie korzysta z dostępnej literatury.

Ocena dobra
(W) - Student dobrze opanował treść prezentowaną na zajęciach, rozumie specyfikę filozofii moralnej, potrafi wyjaśnić jakie jest źródło róśnorodności ocen i norm, zna zasady spraweidliwości społecznej.
(U) - Student potrafi diagnozować problemy natury moralnej, wykazuje się umiejętnością krytycznego analizowania tekstów, potrafi też zastosować ogólne norme do rozstrzygania konkretnych problemów.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wywiązuje się w stopniu zadawalającym ze stawianych mu zadań.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student doskonale orientuje się w wyłożonej problematyce moralnej, potrafi wymienić różne rodzaje argumentacji etycznej i przywołać reprezentujących je filozofów.
(U) - Student bardzo dobrze radzi sobie w dyskusji, trafnie przywołuje argumenty, samodzielnie wyciga wnioski, potrafi wykorzystać zdobytą erudycję, nie ma problemów z uzasadnieniem własnego stanowiska, ale jednocześnie potrafi wskazać racje stojące za stanowiskami adwersarzy.
(K) - Student wykazuje bardzo dużo własnej inicjatywy, korzysta z polecanej literatury, twórczo angażuje się w prowadzone dyskusje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, tłum. P. Mikulska, J. Merecki, Lublin 2000;
2. P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, tłum. J. Łoziński, Poznań 1995;
3. T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996, R. Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, tłum J. Serafin, Kraków 2009.
Literatura uzupełniająca
1. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998;
2. B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki, tłum. M. Hernik, Warszawa 2000;
3. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę