Metodyka pracy pedagoga szkolnego w dynamizowaniu funkcji szkoły (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Student zna i rozumie podstawowe funkcje współczesnej szkoły oraz rolę pedagoga szkolnego w ich realizacji
C2. Potrafi planować i organizować działalność pedagoga szkolnego w dynamizowaniu realizacji funkcji szkoły
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat efektywnej i twórczej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, kulturotwórczej i profilaktycznej szkoły z uwzględnieniem aspektu aksjologicznego K_W43
W_02 Ma poszerzoną wiedzę na temat roli pedagoga szkolnego w prawidłowej realizacji funkcji szkoły K_W45
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi zaprojektować plan pracy pedagoga szkolnego uwzględniając złożoność i specyfikę środowiska konkretnej szkoły K_U35
U_02 Potrafi planować i wdrażać programy doskonalenia podstawowych funkcji szkoły; program wychowawczy, opiekuńczy, profilaktyczny K_U34
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Poszukuje sposobów skutecznej pracy szkoły; jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną K_K25
K_02 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu pracy pedagoga i własnego rozwoju K_K24
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny i dyskusja problemowa
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe treści pojęć: system edukacji, szkoła, funkcje szkoły, pedagog szkolny
2. Analiza funkcji szkoły i ich podmiotowych uwarunkowań
3. Rola pedagoga szkolnego w świetle literatury i prawa oświatowego
4. Pedagog szkolny a funkcja dydaktyczna szkoły
5. Pedagog szkolny wobec funkcji wychowawczej szkoły
6. Pedagog szkolny a funkcja opiekuńcza
7. Pedagog szkolny a funkcja profilaktyczna szkoły
8. Pedagog szkolny a funkcja kulturowa i aksjologiczna szkoły
9. Pedagog szkolny wobec uczniów o specjalnych potrzebach
10. Metodyka pedagoga szkolnego diagnozy szkoły w aspekcie poszczególnych jej funkcji
11. Metodyka tworzenia polanu dynamizującego poszczególne funkcje szkoły przez pedagoga szkolnego
12. Organizacja procesu dynamizującego funkcje szkoły – projekt pedagoga szkolnego
13. Ćwiczenia z zakresu diagnozy i projektowania dynamizacji funkcji szkoły przez pedagoga szkolnego
14. Analiza i ewaluacja autorskich projektów optymalizacji funkcji szkoły
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Udział aktywny w zajęciach: 30 pkt (każda ob. 2 pkt); 70 pkt praca końcowa – opracowanie projektu i jego obrona (70-60 – bdb; 59-45 – db; 44-30 – dst; 29 i mniej - ndst);
Skala ocen: 100-90 – bdb; 89-75 –db; 74-51 – dst; 50 i mniej – ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Błasiak A., Dybowska E., Pikuła N. (red.), Praca pedagoga w środowisku szkolnym wobec wyzwań współczesności, Kraków 2012
Lewandowska-Kidoń T., Kalinowska-Witek B., Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Lublin 2016
Rozporządzenie MEN z dn. 9 VIII 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Słupek K., Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań, Gdańsk 2018
Literatura uzupełniająca
Apanel D., Woronowicz W. (red.), Opieka – wychowanie – kształcenie: moduły edukacyjne, Kraków 2010
Frąckowiak A., Krasnopolska J., Wołoszyn A., Pomoc pedagoga i psychologa w okresie nauki szkolnej. Diagnoza niezbędną umiejętnością każdego pedagoga i psychologa, Słupsk 2008
Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003
Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011
Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Kraków 2009
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę