Proseminarium (proseminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Słowikowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej z zakresu prawa kanonicznego
Wymagania wstępne
W1 – znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo
W2 – znajomość zagadnień z przedmiotu: metodologia prawa kanonicznego
W3 – znajomość podstawowych zagadnień z zakresu I, II i III księgi KPK/83, w celu rozważenia ewentualnych zagadnień do zredagowania planu pracy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W03 – student rozumie, czym jest cel pracy, problem badawczy, teza, hipoteza i wie, jak w sposób redagować plan pracy z uwzględnieniem metodologii badania prawa kanonicznego
K2A_W05 – student zna problematykę najnowszych badań w zakresie prawa kanonicznego
K2A_W09 – student zna źródła prawa kanonicznego

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U04 – student potrafi wypowiadać się i pisać zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny z zastosowaniem terminologii technicznej, właściwej dla prawa kanonicznego
K2A_U05 – student potrafi sporządzać poprawne opisy bibliograficzne aktów normatywnych oraz literatury
K2A_U09 – student potrafi dokonać samodzielnej oceny różnych koncepcji w badaniu i stosowaniu prawa kanonicznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2A_K02 – student odznacza się wytrwałością i cierpliwością w poszukiwaniu i badaniu prawa kanonicznego
K2A_K06 – student odznacza się odpowiedzialnością za dokładne przygotowanie się do napisania własnej pracy dyplomowej czerpiąc wzorce z uznanych autorytetów w dziedzinie prawa kanonicznego
Metody dydaktyczne
Teoretyczne przedstawienie struktury pracy dyplomowej i naukowej; analiza przykładów; praca w grupach nad planami prac; ćwiczenie opisów bibliograficznych z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz prezentacja reprezentatywnych programów do tworzenia bibliografii i przypisów (np. komercyjna wersja EndNote czy bezpłatna opcja dostępna w Microsoft Office Word 2016); analiza napisanych prac
Treści programowe przedmiotu
1. Wymagania formalne dotyczące pracy dyplomowej
2. Metodyka pisania prac naukowych
3. Struktura pracy dyplomowej: konstrukcja wstępu, rozdziałów, zakończenia, wykazu skrótów, bibliografii
4. Formułowanie tytułu pracy, problemu badawczego, celu pracy, tezy, hipotez badawczych
5. Tworzenie opisów bibliograficznych oraz przypisów z uwzględnieniem różnych stylów cytowania (przecinkowy, kropkowy, Chicago style)
6. Analiza pracy proseminaryjnej i sprawozdania z aktywności naukowej, w której studenci uczestniczyli (np. konferencja naukowa)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
KRYTERIA OCENY

Ocena niedostateczna
(W) – student nie ma pogłębionej i uporządkowanej wiedzy na temat pisania prac dyplomowych
(U) – student nie potrafi sporządzać opisów bibliograficznych
(K) – student nie dostrzega celu przygotowywania samodzielnej pracy dyplomowej

Ocena dostateczna
(W) – student ma w niewielkim stopniu uporządkowaną wiedzę na temat pisania prac dyplomowych
(U) – student w minimalnym stopniu rozumie i potrafi konstruować opisy bibliograficzne
(K) – student dostrzega cel przygotowania pracy dyplomowej, ale dostrzega znaczenia nabytych kompetencji w swojej przyszłości kanonisty

Ocena dobra
(W) – student wie, jak w sposób poprawny napisać pracę dyplomową
(U) – student potrafi konstruować opisy bibliograficzne
(K) – student docenia celowość i znaczenie nabytych kompetencji w swojej przyszłości kanonisty

Ocena bardzo dobra
(W) – student wie, jak w sposób poprawny napisać pracę dyplomową według poznawanych kryteriów
(U) – student wyróżnia się opanowaniem sposobów sporządzania opisów bibliograficznych
(K) – student docenia celowość i znaczenie nabytych kompetencji w swojej przyszłości kanonisty oraz ma świadomość wykorzystania w niej technik poznanych na studiach

SPOSOBY WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Wymogiem do zaliczenia semestru letniego na ocenę jest oddanie pracy proseminaryjnej i sprawozdania z konferencji. Prace zostaną ocenione przez prowadzącego i przeanalizowane na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Boć, Jan. 2009. Jak pisać pracę magisterską. Wyd. 7. Wrocław: Kolonia Limited.
Graczyk, Krzysztof. 1999. Metodologia i metodyka prawa kanonicznego. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.
Węglińska, Maria. 2016. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Wyd. 10. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca
Gambarelli, Gianfranco, i Zbigniew Łucki. 2017. Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie. Wyd. 2. Warszawa: CeDeWu.
Polańska, Aurelia. 2012. Praca dyplomowa nauką i sztuką. Wyd. 2. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 – seminarium dyplomowe » Proseminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 – seminarium dyplomowe » Proseminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych