Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Nina Klekot
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Student zdobywa i rozwija podstawowe umiejętności komunikacyjne obejmujące typowe sytuacje codzienne.
C2: Student zdobywa podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego.
C3: Student zdobywa podstawowe wiadomości z zakresu kultury i cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego.
Wymagania wstępne
W1: Student posiada ogólną wiedzę na temat hiszpańskiego obszaru językowego.
W2: Student potrafi zidentyfikować elementy cywilizacji hiszpańskiej.
W3: Student ma świadomość znaczenia użycia odpowiedniego słownictwa dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej.
W4: Student ma świadomość odmienności kulturowej i różnorodności hiszpańskiego terytorium językowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1: zna ogólne elementarne wyróżniki cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego
EKW2: ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego
EKW3: zna podstawowe struktury zdań
EKW4: zna zwyczajowe wyrażenia i zwroty w zakresie języka ogólnego
EKW5: rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów dotyczących sytuacji życia codziennego

UMIEJĘTNOŚCI
EKU1 : potrafi brać udział w typowej rozmowie na znane tematy
EKU2: umie napisać krótkie i proste notatki, jak e-mail, list prywatny
EKU3: potrafi rozpoznać szczegółowe informacje w tekstach dotyczących życia codziennego: ogłoszenia, reklamy, karty dań, instrukcje obsługi.
EKU4: potrafi zrozumieć najczęściej używane słowa w typowych sytuacjach komunikacji
EKU5: jest w stanie wydobyć i zrozumieć sens krótszych wypowiedzi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji
EKK2: przejawia otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
EKK3: posiada elementarną umiejętność tworzenia prac pisemnych
EKK4: jest w stanie radzić sobie w krótkich i prostych rozmowach towarzyskich
EKK5: potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich w postaci glosariuszy oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
ĆW1 Poczta tradycyjna, poczta elektroniczna. Listy, maile, smsy.
ĆW2 Komunikowanie życzeń, składanie podziękowań, usprawiedliwianie się.
CW3 Części dnia, dni tygodnia, pory roku. Opis czynności typowych. Test nr 1.
ĆW4 Wiek i etapy życia człowieka.Mówienie o przeszłości i konstruowanie planów i projektów na przyszłość.
ĆW5 Opis postaci. Wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, nastroje, upodobania. Test nr 2.
CW6 Wyrażanie emocji, mówienie o uczuciach.
ĆW7 Miasto i wieś. Opis, modele życia, elementy zabudowania.
ĆW8 Mieszkanie, pokój. Opis. Test nr 3.
ĆW9 Dom i mieszkanie. Czynności typowe związane z obowiązkami domowymi.
ĆW10 Sklepy i artykuły spożywcze i przemysłowe.
ĆW11 Zakupy. Produkty spożywcze. Test nr 4.
ĆW12 Kuchnia, restauracja, dania.
ĆW13 Ubranie, elementy ubioru.
ĆW14 Rozmowa telefoniczna, prośba o rezerwację, mówienie o preferencjach i upodobaniach. Test nr 5.
ĆW15 Ćwiczenia podsumowujące. Test końcowy dotyczący wybranych zagadnień na podstawie materiału zrealizowanego w semestrze letnim.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Baralo M.M., Genís M., Santana M. E., Vocabulario: elemental A1- A2, Anaya, Madrid, 2008;
Bernal Cardenas F., Vocabulario activo 1 fichas con ejercicios fotocopiables, ELI, Madrid, 2003;
Bernal Cardenas F., Vocabulario activo 2 fichas con ejercicios fotocopiables, ELI, Madrid, 2004;
Domínguez López J., Nueda Guzmán M. S., Vocabulario del Español. Nivel básico A1 A2, enCLAVE-ELE, Madrid, 2007;
Encinar A., Uso interactivo del vocabulario. Nivel A - B1, Edelsa, Madrid, 2012;
García Abia B., ¡Viva la comunicación! Nivel básico A1-A2, enCLAVE-ELE, Madrid, 2008.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę