Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przekazanie wiedzy i umiejętności optymalizujących i stymulujących proces uczenia się
i samodoskonalenia się.
C2 - Doskonalenie jakości prezentowania wiadomości w formie ustnej i pisemnej.
Wymagania wstępne
W1 - Student zna podstawowe zasady uczenia się, sposoby stymulowania i zwiększania
efektywności procesu uczenia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 posiada elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki i pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; zna podstawowe subdyscypliny pedagogiki specjalnej.
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uwzględnia ich potrzeby biologiczne, psychologiczne i zdrowotne oraz ich podstawy ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne i społeczno-kulturowe; zna i rozróżnia specyfikę procesów: nauczania, kształcenia, wychowania.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na diagnozowanie i analizowanie oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać potrzeby dalszych badań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K08 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizowanie celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej.
K_K09 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje poszczególne zadania, dostrzega ich priorytety, zna i uwzględnia nauczanie Kościoła w odniesieniu do działalności pedagoga specjalnego.
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące, referat, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna.
Treści programowe przedmiotu
Psychologiczne i fizjologiczne podstawy procesu uczenia się.
Podstawowe metody i techniki uczenia się; ćwiczenia stymulujące
procesy poznawcze.
Efektywne wykorzystanie wykładów i ćwiczeń; twórcze notatki.
Techniki korzystania z literatury przedmiotu. Umiejętność sporządzania przypisów.
Planowanie pracy własnej. Samoorganizacja psychiczna studenta.
Bariery psychiczne w rozwiązywaniu problemów. Problem stresu.
Sztuka autoprezentacji; komunikacja niewerbalna.
Techniki relaksacyjne.
Zasady pisania i prezentacji prac naukowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma elementarnej wiedzy dotyczącej procesów komunikowania, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, nie dostrzega ich prawidłowości i przyczyn zakłóceń, nie charakteryzuje technik relaksacji.
(U) - Student nie potrafi wymienić technik sporządzania notatek, pisania referatów i prac naukowych; nie potrafi wymienić metod i technik uczenia się; nie potrafi wymienić podstawowych stylów uczenia się; nie potrafi wymienić formalnych zasad sporządzania tekstu naukowego.
(K) - Student nie potrafi wymienić sposobów kreatywnego wspomagania efektywności własnego rozwoju zawodowego.
Ocena dostateczna
(W) - Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości i przyczyn zakłóceń.
(U) - Student potrafi wymienić techniki sporządzania notatek, pisania referatów i prac naukowych; potrafi wymienić metody i techniki uczenia się; potrafi wymienić podstawowe style uczenia się; potrafi wymienić formalne zasady sporządzania tekstu naukowego
(K) - Student potrafi wymienić podstawowe sposoby kreatywnego wspomagania efektywności własnego rozwoju naukowego.
Ocena dobra
(W) - Student wymienia i ogólnie charakteryzuje efektywne metody uczenia się i zapamiętywania; style uczenia się; wymienia i ogólnie charakteryzuje podstawowe cechy komunikacji (werbalna i niewerbalna); wymienia elementy sztuki prezentacji/autoprezentacji, wymienia techniki relaksacji.
(U) - Student potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować techniki sporządzania notatek, pisania referatów i prac naukowych; potrafi zastosować podstawowe techniki w praktyce; potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować metody i techniki uczenia się oraz adekwatnie dopasować je do danych stylów uczenia się; potrafi wymienić i szczegółowo scharakteryzować formalne zasady sporządzania tekstu naukowego.
(K) - Student potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować różnorodne sposoby kreatywnego wspomagania efektywności własnego rozwoju naukowego.
Ocena bardzo dobra
(W) - Student wymienia i wyczerpująco charakteryzuje efektywne metody uczenia się i zapamiętywania; style uczenia się; wymienia i wyczerpująco charakteryzuje podstawowe cechy komunikacji (werbalna i niewerbalna); wymienia elementy sztuki prezentacji/autoprezentacji, wymienia i wyczerpująco charakteryzuje techniki relaksacji.
(U) - Student potrafi wymienić i szczegółowo scharakteryzować techniki sporządzania notatek, pisania referatów i prac naukowych; potrafi zastosować podstawowe techniki i zasady w praktyce – poprawnie napisze tekst naukowy zgodnie z zasadami formalnymi.
(K) - Student potrafi wymienić i wyczerpująco scharakteryzować różnorodne sposoby kreatywnego wspomagania efektywności własnego rozwoju naukowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Borowska A., Kształcenie dla przyszłości, Warszawa 2004.
Carnegie D., Po szczeblach słowa, Warszawa 2009.
Cieciura M., Jak skutecznie studiować?, Warszawa 2007.
Czerniawska E., Jagodzińska M., Jak się uczyć, Warszawa Bielsko-Biała 2007.
Doodley G. A., Jak podwoić skuteczność uczenia się. Techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji, Warszawa 2001
Drapeau Ch., Jak uczyć się szybko i skutecznie, Warszawa, 2002.
Fisher R., Uczymy jak myśleć, tłum. Krzysztof Kruszewski, Warszawa 1999.
Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotowywać prace dyplomową lub doktorską, Kraków, 2001.
Grębski M., Jak odnieść sukces na egzaminie, Łódź, 2004.
Grochowska A., Akademicki savoir-vivre, „Charaktery” 2003, październik.
Hamer H., Nowoczesne uczenie się albo ściąga z metodyki pracy umysłowej, Warszawa, 1999.
Jamruszkiewicz J., Kurs szybkiego czytania, Katowice 2002.
Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wrocław 1999.
Knoblauch J., Sztuka uczenia się, czyli jak posiąść wiedzę nie wpadając w stresy, Warszawa 2000.
Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Bydgoszcz-Gdańsk 2004.
Krysiak W., Metodyka pracy umysłowej. Wypisy, Szczecin, 1996.
Kubielski W., Praca dyplomowa w pedagogice, Warszawa 2006.
Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.
Ośko S., Metodyka pracy umysłowej, Radom,1998.
Paszko M., Mind map ping – jak ogarnąć całość, Warszawa, 2005.
Pedagogika na KUL Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. A. Rynio, R. Skrzyniarz, Lublin 2011.
Rudniański J., Uczelnia i Ty. Technologia pracy umysłowej, Warszawa 1987.
Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańsk, 2005.
Śliwerski B., Klinika akademickiej pedagogiki, Kraków 2011.
Vetulani J., Jak usprawnić pamięć, Liszki 1998.
Żmudziński W., Metodologia uczenia się, Poznań 2001.
Żurakowski F., Jak się uczyć szybko i skutecznie, Warszawa 2000.
Żurek E., Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel, Warszawa 2003.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę