Dydaktyka ogólna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Kształcenie umiejętności wiązania teorii z praktyką dydaktyczną
C2 - Kształtowanie umiejętności projektowania i realizowania procesu dydaktycznego
C3 - Kształtowanie postawy odpowiedzialności za proces kształcenia
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa wiedza w zakresie pedagogiki ogólnej i pedagogiki szkolnej
W2 - Wiedza z zakresu wykładów z dydaktyki ogólnej realizowanych równolegle z ćwiczeniami
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i opisuje proces planowania pracy dydaktycznej nauczyciela, w tym skutecznej kontroli i oceny pracy uczniów - K_W16
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student prawidłowo formułuje cele kształcenia z uwzględnieniem taksonomii celów; dobiera metody, formy i środki dydaktyczne do konkretnych sytuacji dydaktycznych; projektuje narzędzia kontroli pracy uczniów; sporządza autorską pomoc dydaktyczną - K_U09
2. Student sporządza autorski konspekt do lekcji z uwzględnieniem własnych twórczych rozwiązań; projektuje elementy programów autorskich - K_U31
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student poszukuje możliwości innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia podnoszących jego efektywność - K_K03
2. Student ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowo zaprojektowany i realizowany proces dydaktyczny - K_K07
Metody dydaktyczne
Dyskusja; ćwiczenia warsztatowe, twórcza analiza wybranych sytuacji dydaktycznych
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza metodologii podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz programów nauczania
2. Formułowanie celów kształcenia w poszczególnych kategoriach
3. Stosowanie wybranych zasad nauczania – projektowanie sytuacji dydaktycznych
4. Wybór metod nauczania w odniesieniu do treści nauczania wybranych modułów podstawy programowej – projektowanie sytuacji dydaktycznych
5. Dobór form organizacyjnych w integracji z celami, zasadami i metodami nauczania;
6. Projektowanie pomocy dydaktycznych
7. Projektowanie narzędzi oceniających – metody i kryteria kontroli i oceny ucznia
8. Projektowanie procesu dydaktycznego, w tym sporządzanie konspektów lekcji
9. Projektowanie innowacji w procesie dydaktycznym
10. Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej i wykorzystanie jej wyników
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach - 15pkt (1 zajęcie - 1pkt), aktywny udział w zajęciach - do 25pkt; konspekt lekcji (projekt końcowy) - 60pkt; wg kryterium - bdb: 100-85 pkt; db: 85-70 pkt; dst: 70-50pkt; ndst: mniej niż 50 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Warszawa 2001
Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, Podręcznik Akademicki, Kraków 2012
Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003
Śnieżyński M., Dialog edukacyjny, Kraków 2001
Uzupełniajaca
Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007
Petty G., Nowoczesne nauczanie, Sopot 2010
Węglińska M., Jak przygotować się do lekcji, Kraków 2005
Szaleniec H., Jak Komunikować uczniom wyniki egzaminów, Warszawa 2005
Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, Warszawa 2004.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę