Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W toku ćwiczeń omówione zostaną kolejne etapy ontogenezy człowieka, w aspekcie chronologii i specyfiki rozwoju biologicznego a także rozwoju psychospołecznego, z uwzględnieniem zasad ochrony i wspomagania rozwoju na poszczególnych etapach ontogenezy. Problematyka ćwiczeń obejmuje także teamty związane z: promocją zdrowia prokreacyjnego i opieka przedkoncepcyjną, biologicznymi podstawami płodności i metodami rozpoznawania płodności, antykoncepcją oraz porodem.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie problematyką zdrowia i rozwoju człowieka (W1); do zrozumienia biomedycznych treści zajęć wystarcza przygotowanie z zakresu biologii i rozwoju człowieka na poziomie szkoły średniej (W2)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych i medycznych podstaw wychowania i kształcenia.
K_W05 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym.
K_W17 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin (auksologii, nauk o zdrowiu) w celu analizowania i interpretowania problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
Metody dydaktyczne
Studenci otrzymują materiały/teksty, będące podstawą udziału w ćwiczeniach. Opanowanie treści zawartych w literaturze obowiązkowej jest weryfikowane w trakcie ćwiczeń. Każdy student w toku zajęć przygotowuje jedną prezentację multimedialną na zadany temat (decyzja dot. tematu prezentacji zapada na pierwszych zajęciach).
Wykład konwerstoryjny, dyskusja, ćwiczenia praktyczne (interpretacja kart płodności), praca z tekstem praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
Definicja, cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej. Przebieg cyklu miesięcznego (podział na fazy, zmiany fizjologiczne jakie dokonują się w poszczególnych fazach). Metody rozpoznania płodności. Interpretacja kart płodności. Antykoncepcja – skutki zdrowotne. Poród – fazy porodu, rodzaje porodu, komplikacje okołoporodowe. Trendy zmian w zakresie nowoczesnej opieki okołoporodowej (dokument WHO „Poród nie jest chorobą”). Przygotowanie do porodu (objawy okołoporodowe, znaczenie „Szkół rodzenia”). Kluczowe etapy w okresie rozwoju prenatalnego (okres zarodkowy i płodowy, granice czasowe, organogeneza). Zasady ochrony rozwoju dziecka w okresie prenatalnym – główne zagrożenia (alkohol, tytoń, inne substancje teratogenne, promieniowanie rtg). Noworodek (specyfika okresu – cechy biologiczne i psychospołeczne, cechy zdrowego noworodka skala Abbgar) odruchy bezwarunkowe, zasady wspomagania rozwoju psychospołecznego noworodka, karmienie piersią – zalety, zasady). Okres niemowlęctwa – specyfika, kluczowe osiągnięcia biologiczne i psychospołeczne, „kroki milowe” w rozwoju motoryki ich chronologia, pojęcie rozwoju psychomotorycznego i jego znaczenie dla postępu w rozwoju układu nerwowego. Okres poniemowlęcy (wczesnego dzieciństwa) – specyfika, kluczowe osiągnięcia biologiczne i psychospołeczne. Przebieg i charakterystyka rozwoju w okresie wieku przedszkolnego (rozwój fizyczny, motoryczny, zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych). Przebieg i charakterystyka rozwoju w młodszym wieku szkolnym (rozwój fizyczny, motoryczny, zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych). Okres dojrzewania (pojęcia adolescencji, dorastania i dojrzewania, charakterystyka ogólna okresu dojrzewania, chronologia przebiegu i charakterystyczne zjawiska). Okres młodzieńczy i stabilizacji. Okres rozwoju regresywnego starzenie się i starość.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia ćwiczeń: Do zaliczenia ćwiczeń wymagane są: obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona), aktywność na zajęciach potwierdzająca opanowanie treści zawartych w tekstach obowiązkowych, przygotowanie multimedialnej prezentacji problemowej na zadany temat. Ocena z ćwiczeń będzie wystawiana na podstawie wyniku końcowego kolokwium pisemnego testowego, obejmującego treści ćwiczeń i zawartość obowiązkowej literatury przedmiotowej. Ostateczne kryteria punktowe dla poszczególnych ocen zostaną ustalone w zależności od poziomu prac zaliczeniowych. UWAGA: Treści ćwiczeń obowiązują do egzaminu z przedmiotu „Biomedyczne podstawy rozowju i wychowania”. W kwestii wymagań do egzaminu – zob. sylabus wykładu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Biomedyczne podstawy rozwoju i kształcenia, red. B. Woynarowska i in., PWN Warszawa 2008.
Bezdroża antykoncepcji, red. A. Ktalo, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2001. (http://gaudium.pl/component/jshopping/product/view/18/105)
Linca-Ćwikła A., Odpowiedzialna prokreacja szansą dla prawidłowego rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, w: Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, red. M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś, Lublin 2015, s. 199-216.
Biomedyczne podstawy rozwoju, red. A. Jaczewski, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1998.
Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 2011.
Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowiek w ujęciu biomedycznym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, red. I. Mięsowicz, Wydawnictwo ASP, Warszawa 2001.
Szczawińska M., Razem czy osobno – poród rodzinny, Wydawnictwo AZ, Kraków 2000.
Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzania. Zeszyt ćwiczeń nr 1, Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę