Język francuski - CEF B1 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Nauka języka francuskiego na poziomie A2+/C1
2. Poznanie podstawy gramatyki języka francuskiegona poziomie A2 +/C1
3. Poznanie słownictwa na poziomie A2 +/C1
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A2+/C1
Wymagania wstępne
1. Znajomość gramatyki języka francuskiego na poziomie A2
2. Znajomość słownictwa na poziomie A2
3. Umiejętność wypowiedzi ustnej na poziomie A2
4. Umiejętność wypowiedzi pisemnej na poziomie A2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA W1: znajomość gramatyki na poziomie A2+/C1; W1: znajomość słownictwa na poziomie A2+/C1; W3: znajomość elementów kulturowych na poziomie A2+/C1; W4: znajomość elementów komunikacyjnych na poziomie A2+/C1


UMIEJĘTNOŚCI U1: umiejętność mówienia na poziomie A2+/C1; U2: umiejętność pisania na poziomie A2+/C1; U3: umiejętność czytania na poziomie A2+/C1: U4: umiejętność komunikacji na poziomie A2+/C1


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) KS1: komunikacyjność; KS2: otwartość; KS3: łatwość nawiązywania kontaktów; KS4: określanie cech kulturowych
Metody dydaktyczne
1. Praca z podręcznikiem; 2. Animacja konwersacji; 3. Zadawanie prac domowych z gramatyki; 4. zadawanie prac domowych z kompozycji
Treści programowe przedmiotu
1. Zdrowie; 2. Transport i komunikacja 3. Prasa, media; 4. Formy dyskusji i argumentacji; 5. Czasy przeszłe i przyszłe; 6. Zaimki \"y\" oraz \"en\"; 7. Zaimki względne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
By otrzymać zaliczenie, student musi osiągnąć znajomość języka na poziomie A2+/C1 i wykazać się dostatecznym/dobrym/bardzo dobrym opanowaniem przerabianego na zajęciach. Maksymalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 3. Weryfikacja ma miejsce w trakcie zajęć, bądź też jest wynikiem zadawanych prac domowych lub testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręcznik do nauki języka francuskiego: Le Nouveau sans frontieres 1 i 2.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę