Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Michał Narecki
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią angielską z wybranych zagadnień z dziedziny biotechnologii, a także rozwój umiejętności rozumienia różnego rodzaju tekstów w języku angielskim dotyczących biotechnologii i innych nauk przyrodniczych oraz umiejętności wypowiadania się w języku angielskim (w formie pisemnej i ustnej) na tematy związane z wybranym kierunkiem studiów. Celem kursu jest również rozwijanie i utrwalanie kompetencji ogólnojęzykowych i komunikacyjnych na poziomie CEF B2
Wymagania wstępne
W1- znajomość języka angielskiego na poziomie B1/ B1+
W2- przystąpienie do testu poziomującego
W3- dostęp do internetu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych
K_K02 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji językowych, w szczególności w obszarach związanych z pracą biotechnologa
K_K02 uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznego języka obcego dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie
K_K03 jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu biotechnologa
K_U1 (słuchanie) rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych, złożonych tekstach o tematyce biotechnologicznej, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
K_U2 (słuchanie) rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanych mu zagadnień z dziedziny biotechnologii
K_U3 (czytanie) wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wybranych zagadnień z dziedziny biotechnologii, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
K_U4 (czytanie) szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o tematyce biotechnologicznej
K_U5 (mówienie) bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy związane z biotechnologią przedstawiając swoje zdanie
K_U6 (mówienie) wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą biotechnologii oraz udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji
K_U7 (mówienie) posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu wybranych zagadnień z dziedziny biotechnologii
K_U8 (pisanie) pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na tematy ogólne oraz z dziedziny biotechnologii (raport, esej, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr
K_U9 (pisanie) notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym wybranych zagadnień w dziedzinie biotechnologii
K_W1 rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących wybranych zagadnień w dziedzinie biotechnologii
K_W2 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2
K_W3 rozpoznaje cechy charakterystyczne dla języka specjalistycznego;
K_W4 rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka
Metody dydaktyczne
analiza tekstów, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia utrwalające poznany materiał, praca w parach i praca w grupach, dyskusja, praca własna studenta (również praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej), prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Treści kształcenia zgodne z podaną literaturą i opisem zawartym w części \"Efekty kształcenia - Wiedza\"
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Praca na lektoratach
Prace domowe
Wypowiedzi pisemne
Krótkie prace kontrolne
Testy z poszczególnych działów
Prezentacja multimedialna
ocena niedostateczna:
- student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
- student nie zalicza testów (próg zaliczenia 60%)
- student nie wykonuje zadań zleconych na platformie e-learningowej
ocena dostateczna
- student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 60-69%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 70-84%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale
ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 85-100%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale, pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Clare A., Wilson JJ., Speakout Upper Intermediate, Second Edition, Pearson 2015
platforma e-learningowa My English Lab
Tamzen A., Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press 2011
Donesch-Jeżo E., English for Students of Pharmacy and Pharmacists, Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków 2007
artykuły specjalistyczne i teksty o tematyce zgodnej z profilem studiów (selekcja prowadzącego)
Longman, Słownik Współczesny
Oxford Advanced Dictionary, 7th Edition, OUP, 2005
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę