Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz problemami dotyczącymi rodzajów i gatunków dziennikarskich
C2 – wskazanie różnic między rodzajem informacyjnym a rodzajem publicystycznym
C3 – omówienie audiowizualnych gatunków dziennikarskich
Wymagania wstępne
W1 – podstawowa wiedza z zakresu mediów i komunikowania społecznego przewidzianą programem w szkole średniej
W2 – podstawowa umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat audiowizualnych gatunków dziennikarskich, obejmującą terminologię, teorię i praktykę - K_W13
2. Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania informacyjnego i publicystycznego, ich prawidłowości i zakłóceń w zakresie audiowizualnych gatunków dziennikarskich - K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi rozróżnić i zdefiniować poszczególne audiowizualne gatunki dziennikarskie - K_U06
2. Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych rodzajów i gatunków dziennikarskich - K_U07
3. Student potrafi ocenić przydatność poszczególnych audiowizualnych gatunków dziennikarskich do realizacji zadań związanych z różnymi sferami komunikacji społecznej - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie audiowizualnych gatunków dziennikarskich, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01
2. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania związane z przygotowywaniem audiowizualnych gatunków dziennikarskich - K_K08
Metody dydaktyczne
- Metody poszukujące: problemowa, ćwiczeniowa, projektu, dyskusji, referatu
- Metody podające: elementy wykładu konwersatoryjnego
Treści programowe przedmiotu
1. Zajęcia organizacyjne (treści programowe przedmiotu, zakres materiału, kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu, formy pracy).
2. Podstawowe pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatunków dziennikarskich
3. Gatunki informacyjne
4. Gatunki publicystyczne
5. Gatunki pogranicza
6. Odmiany rodzajowe (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe)
7. Audiowizualne gatunki informacyjne
8. Audiowizualne gatunki publicystyczne
9. Audiowizualne gatunki pogranicza
10. Między etyką a sensacją
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- 25%: obecność na zajęciach
- 25%: przygotowanie dyskusji na podstawie zadanych lektur i przeprowadzenie jej,
- 50%: wynik z kolokwium.
Ocena niedostateczna
(W) Student nie odpowiada nawet w 50% na pytania wymagające zrelacjonowania treści zajęć (wynik z kolokwium). Nie ma elementarnej wiedzy na temat audiowizualnych gatunków dziennikarskich. Nie przygotował dyskusji na jeden z zaproponowanych tematów. Nie angażował się w dyskusje i opuścił ponad 2 godzin dydaktycznych.
(U) Student nie potrafi rozróżnić i zdefiniować audiowizualnych gatunków dziennikarskich, nie potrafi ocenić ich przydatność w pracy zawodowej, niewłaściwie używa języka specjalistycznego.
(K) Student nie orientuje się w audiowizualnych gatunkach dziennikarskich, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego, nie jest przygotowany do pracy zawodowej.
Ocena dostateczna
(W) Student odpowiada w 50% na pytania wymagające zrelacjonowania treści zajęć (wynik z kolokwium). Ma elementarną wiedzę na temat audiowizualnych gatunków dziennikarskich. Przygotował dyskusję na jeden z zaproponowanych tematów. Angażował się w dyskusje i opuścił nie więcej niż 2 godziny dydaktyczne.
(U) Student nie bez trudności i z pomocą wykładowcy potrafi rozróżnić i zdefiniować audiowizualne gatunki dziennikarskie, porozumiewa się w sposób mało precyzyjny przy użyciu różnych rodzajów i gatunków dziennikarskich; potrafi ocenić ich przydatność w pracy zawodowej.
(K) Student ma obojętną postawę wobec poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie audiowizualnych gatunków dziennikarskich, w niewielkim stopniu rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, przygotowuje się do pracy zawodowej.
Ocena dobra
(W) Student odpowiada w 75% na pytania wymagające zrelacjonowania treści zajęć (wynik z kolokwium). Ma uporządkowaną wiedzę na temat audiowizualnych gatunków dziennikarskich oraz procesów komunikowania informacyjnego i publicystycznego w tym zakresie. Przygotował semantycznie sensową dyskusję na jeden z zaproponowanych tematów. Angażował się w dyskusje sensownie wypowiadając się i opuścił nie więcej niż 2 godziny dydaktyczne.
(U) Student sprawnie rozróżnia i definiuje poszczególne audiowizualne gatunki dziennikarskie, używa języka specjalistycznego i porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych rodzajów i gatunków dziennikarskich; trafnie potrafi ocenić ich przydatność w pracy zawodowej.
(K) Student ma właściwą postawę wobec poziomu wiedzy, umiejętności. kompetencji w zakresie audiowizualnych gatunków dziennikarskich, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki rozwoju/kształcenia, odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy zawodowej.
Ocena bardzo dobra
(W) Student odpowiada co najmniej w 90% na pytania wymagające zrelacjonowania treści zajęć (wynik z kolokwium). Ma rozbudowaną i uporządkowaną wiedzę na temat audiowizualnych gatunków dziennikarskich, obejmującą terminologię, teorię i praktykę oraz procesów komunikowania informacyjnego i publicystycznego. Przygotował syntaktycznie i semantycznie sensową dyskusję na jeden z zaproponowanych tematów. Angażował się w dyskusje, wypowiadając się krytycznie i konstruktywnie, i opuścił nie więcej niż 2 godziny dydaktyczne.
(U) Student znakomicie rozróżnia i definiuje audiowizualne gatunki dziennikarskie, trafnie używać języka specjalistycznego i porozumiewa się w sposób bardzo precyzyjny i spójny przy użyciu różnych rodzajów i gatunków dziennikarskich; bezbłędnie potrafi ocenić przydatność poszczególnych gatunków dziennikarskich w pracy zawodowej.
(K) Student ma właściwą postawę wobec poziomu swojej wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie audiowizualnych gatunków dziennikarskich, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, trafne doskonali umiejętności, wyznacza kierunki rozwoju i kształcenia, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy zawodowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Rodzaje i gatunki dziennikarskie: próba ustaleń genologicznych /Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014.
Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015.
Małgorzata Gruchoła, Charakterystyka wątków skandalizujących w telewizyjnych programach reality show, w: Współczesne media: gatunki w mediach, t. 2, Gatunki w mediach elektronicznych, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, s. 181-197.
Małgorzata Gruchoła, Multimodalne przekazy telewizyjne na przykładzie talk show w: Współczesne media. Media multimodalne. Multimodalność mediów elektronicznych, t. 2, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, s. 75-97.

Literatura uzupełniająca
Współczesne media: gatunki w mediach. T. 2, Gatunki w mediach elektronicznych, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
Małgorzata Gruchoła, Magdalena Antosz, Współczesne programy rozrywkowe na przykładach Kuba Wojewódzki Show i Szymon Majewski Show, „Społeczeństwo i Rodzina” 2013 t. 37 nr 4 (4/2013), s. 89-111.
Małgorzata Gruchoła, Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2016, t. 8, nr 19, s. 121-137.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę