Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
Zajęcia mają na celu praktyczne przygotowanie studentów do zawodu dziennikarza i redaktora, poprzez zaznajomienie ich z podstawowymi zasadami publicystyki prasowej, w tym ze specyfiką poszczególnych gatunków dziennikarskich, oraz ćwiczenie samodzielnego konstruowania różnego typu teksów.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególn
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowaniaUMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)
K_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, prezentacja, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
Teoretyczne wprowadzenie do zasad redakcji tekstu
Analiza, korekta i autokorekta, redakcja tekstu własnego i cudzego
Praca nad tekstami informacyjnymi
Praca nad tekstami publicystyczno-artystycznymi
Praca nad tekstami perswazyjnymi
Praca redakcyjno-korektorska nad tekstami tłumaczonymi
Redakcja przekazu wielotekstowego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę końcową składa się składowa ocen z prac wykonywanych na zajęciach + obecność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, wyd. 2., Gdańsk 2004.
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, pod red. K. Polańskiego, Wrocław 1999 (odpowiednie hasła, np.: funkcje języka (mowy), akty mowy).
Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1977.
Słownik terminów literackich, pod red. M. Głowińskiego, Wrocław 2000.
Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej E. Polański, pod red. E. Polańskiego, wyd. 3. zmienione, Warszawa 2010.
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004.
Wojtak, M, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę