Kultura języka (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
C1 - kompetencje w zakresie poprawnego używania polszczyzny. C2 - przedstawienie i zarysowanie wielu zagadnień poprawnościowych. C3 - zachęcenie studentów do samokształcenia w tej dziedzinie.
Wymagania wstępne
W1 - ogólna wiedza i kompetencja językowa na poziomie absolwenta szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń. K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania.

UMIEJĘTNOŚCI - K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejetności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii. K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie. K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej.
Metody dydaktyczne
Wykład, heureza, burza mózgów, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Teoria kultury języka; Poprawność i norma językowa; Formy kodyfikacji; Zróżnicowanie normy współczesnej polszczyzny; Wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe kryteria poprawności językowej; Naruszenia normy językowej: innowacja a błąd językowy; Pragmatyczna kultura języka i komunikacji; Etykieta i grzeczność komunikacyjna; Typologia odmian współczesnej polszczyzny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywność na zajęciach. – 15% Poprawne wykonywanie ćwiczeń zlecanych przez prowadzącą (ćwiczenia indywidualne i grupowe/podział na grupy 2 i 3-osobowe) – 15%. Pozytywna ocena z testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas semestru – 70%.
Ocena ndst - student nie zna terminów i pojęć z zakresu kultury języka. Student nie potrafi zastosować teorii w ćwiczeniach.
Ocena dst - student zna niektóre terminy i potrafi zastosować wybrane techniki i metody z zakresu kultury języka.
Ocena db - student zna większość terminów i teorii z zakresu kultury języka i potrafi je zastosować w praktyce.
Ocena bdb - student zna wszystkie terminy, teorie, pojęcia i potrafi je zastosować w praktyce.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Stanisław Bąba, Bogdan Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa 1992.
2. I. Biernacka-Ligięza, Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek, Wrocław 1999, s. 166-181.
3. Jerzy Bralczyk, Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2001.
4. Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego, PWN, Warszawa 1971, t. 1.
5. Anna Cegieła, Andrzej Markowski, Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982.
6. Witold Doroszewski, O kulturze słowa. Wybór porad językowych, Warszawa 1991.
7. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.
8. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005.
9. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.
10. Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
11. A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.
12. Andrzej Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, wyd. 2 rozszerz., Gdańsk 1999.
13. Jan Miodek, Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1987.
14. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
15. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, red. Jerzy Podracki, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1993.
16. Andrzej Wróblewski, Szymon Kobyliński, Byczki w temacie, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca (słowniki)
1. I. Bartmińska, J. Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Olsztyn 1992.
2. J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.
3. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
4. W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.
5. A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2002.
6. P. Muldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
7. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
8. R. Pawelec, Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalistów, Warszawa 1999.
9. J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.
10. J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego, Warszawa 2004.
11. S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1988.
12. Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, red. J. Podracki, Warszawa 2001.
13. Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
14. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003.
15. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.
16. Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warszawa 2003.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę