Mikroekonomia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów rozwoju gospodarczego i procesów decyzyjnych dokonywanych przez producentów i konsumentów
C2 - poznanie słuchaczy z problemami analizy mechanizmów gospodarki rynkowej.
C3 - prezentowany materiał umożliwi studentom lepsze zrozumienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 – posiada elementarną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarującymi oraz o roli państwa w gospodarce, zna mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, przedsiębiorcy K_W03, K_W06
UMIEJĘTNOŚCI
U1- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno -gospodarczych K_U01
U2 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych K_U02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- student ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się K_K01
Metody dydaktyczne
metody praktyczne i problemowe
Treści programowe przedmiotu
I semestr
1 Podstawowe zagadnienia i problemy mikroekonomii
2 3.Narzędzia analizy ekonomicznej
4.5.Mechanizm funkcjonowania rynku
6.7.Równowaga i nierównowaga rynkowa
8. Podaż, popyt i polityka państwa
9.10.Elastyczność i jego zastosowanie
11.Teoria wyboru konsumenta
12.13. Teoria popytu konsumenta (równowaga konsumenta, wyprowadzenie krzywej popytu, efekt dochodowy i substytucyjny, dobra normalne i pośrednie, substytucyjne i komplementarne)

II semestr
1. 2.Teoria produkcji
3 4.Teoria kosztów i zysków
4 Konkurencja doskonała
5 Monopol pełny
6 Konkurencja monopolistyczna
7 Oligopol
8 Rynek czynników produkcji
9.Rynek pracy
10 .Ekonomia dobrobytu
11. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena dostateczna:
(W) - Student zna najważniejsze zagadnienia z dziedziny mikroekonomii, potrafi scharakteryzować istotę wybranych problemów mikroekonomicznych
(U) – Student potrafi przeprowadzić analizę konkretnej sytuacji rynkowej odnośnie podstawowych elementów rynku (podaż, popyt, cena).
(K) – student jest częściowo świadomość podstawowych zasad rynkowych i rzadko jest w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy mikroekonomiczne

ocena dobra :
(W) – student zna i potrafi scharakteyzować większości zagadnień mikroekonomicznych
(U) - student potrafi w sposób logiczny analizować większość zagadnienia mikroekonomiczne i jest świadomy ich wzajemnych zależności przy omawianiu danego zagadnienia
(K) - uczeń zdaje sobie sprawę z podstawowych zasad rynkowych i często jest w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy mikroekonomiczne

ocena bardzo dobra:
(W) – student potrafi scharakteryzować istotę wszystkich wymaganych istotnych problemów mikroekonomicznych i wyjaśnić wszystkie wymagane kryteria konsumentów i producentów w procesie podejmowania decyzji
(U) - student potrafi analizować wszystkie wymagane procesy zmian w warunkach rynkowych
(K) – student jest bardzo świadomy podstawowych zasad rynkowych i zawsze jest w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy mikroekonomiczne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Tomasz Zalega, „Mikroekonomia współczesna”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.
2. D. Begg, G.Vernasca, S. Fischer, R.Dornbusch, Mikroekonomia.Wyd. 5 zm., PWE, Warszawa 2014.
3. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
4. N.G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonmia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
5. Ekonomia. Zarys wykładu, red. M. Żukowski, wyd. UMCS 2009.
6. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę