Teorie i modele bezpieczeństwa (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Zaręba
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi przedmiotu zajęć
C-2 Przekazanie wiedzy nt. podstawowych pojęć w przedmiotowym obszarze
C-3 Ukierunkowanie na potrzebę samodzielnego, krytycznego analizowania przedmiotowych zjawisk
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką;
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych;
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu nauk o bezpieczeństwie - K_W01
Student identyfikuje uwarunkowania systemu bezpieczeństwa państwa oraz jego funkcjonowanie -
K_W02, K_W03
Student definiuje budowę systemu bezpieczeństw,- badania nad bezpieczeństwem - K_W04
UMIEJĘTNOŚCI
Student interpretuje zjawiska w zakresie polityki bezpieczeństwa państwa - K_U01
Student wykorzystuje podstawową wiedzę do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych z zakresu polityki bezpieczeństwa -K_U02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student ma świadomość wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i jej wykorzystania w działalności społecznej K_K02 .
Student jest świadomy uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności - K_K04
Metody dydaktyczne
Zaproponowana poniżej lista metod ma tylko charakter pomocniczy, dlatego nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań metodycznych i nie uwzględnia specyficznych sposobów organizacji środowiska dydaktycznego:
analiza tekstów z dyskusją/ praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych /analiza przypadków / dyskusja/
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego redefinicja
2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych
3. Wymiary bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
4. Zagrożenia i uwarunkowania bezpieczeństwa po zimnej
5. Polityka bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych (case study)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Systematyczna obecność na zajęciach
Udział w wydarzeniach (konferencje,seminaria) związanych z tematyką zajęć. Zaliczenie ustne.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu przedmiotu
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik i narzędzi badawczych
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu przedmiotu
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i narzędzia badawcze
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu przedmiotu
(U)- Student potrafi zastosować techniki i narzędzia badawcze
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu przedmiotu
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
R. Kuźniar, (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, pod. red. D. B. Bobrowa, E. Haliżaka, R. Zięby, Warszawa 1997
M. Pietraś, Postzimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa in statu nascendi, „Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 2
Literatura uzupełniająca:
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Warszawa 2004 (wyd. 4).
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. Żukrowskiej, M. Gracika, Warszawa 2006
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę