Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest dalsze rozwijanie i utrwalanie u Studentów kompetencji ogólnojęzykowych i komunikacyjnych na poziomie średniozaawansowanym - B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka angielskiego używanego w różnorodnych działach psychologii oraz w typowych sytuacjach akademickich, zawodowych i życiowych (swobodne rozumienie wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i w piśmie, korzystanie ze specjalistycznej literatury w języku angielskim, itp.). Nabyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę do dalszego doskonalenia czynnej i biernej znajomości zagadnień z zakresu psychologii w języku angielskim, analitycznego prowadzenia badań, krytycznej oceny informacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
C1 - Rozumienie ze słuchu
C2 - Mówienie
C3 - Czytanie
C4 - Pisanie
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, znajomość podstawowych zagadnień psychologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących psychologii, jak również innych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
Rozumienie ze słuchu – rozumienie ogólnego sensu oraz szczegółów, wychwycenie konkretnych informacji potrzebnych do formułowania wniosków i domyślania się znaczeń, intencji i opinii rozmówcy na podstawie krótkich wypowiedzi, dialogów, dłuższych monologów, ogłoszeń, fragmentów audycji radiowych, wiadomości, większości programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów, filmów jeśli ich język jest standardowy, wykładów, itp.
Czytanie – rozumienie ogólnego sensu tekstu i poszczególnych fragmentów, rozumienie zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych, rozumienie dyskusji specjalistycznych dotyczących własnej tematyki zawodowej, wyszukiwanie szczegółowych informacji, rozumienie struktury tekstu, domyślanie się znaczeń i wyciąganie wniosków na podstawie różnorodnych adaptowanych tekstów informacyjnych, literackich i popularnonaukowych opisujących problematykę współczesną.
Mówienie – udzielanie informacji o sobie, odpowiadanie na pytania, opisy fotografii ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic, mówienie o nich w odniesieniu do siebie i życia codziennego, umiejętność prowadzenia konwersacji z partnerem, znajdywanie wspólnego rozwiązania, wyrażanie opinii na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych proponowanych wyborów, osiąganie porozumienia lub kompromisu, prowadzenie dyskusji na różne tematy, formułowanie krótszych i dłuższych wypowiedzi z użyciem podstawowych struktur gramatycznych, bogatego zasobu słownictwa i zwrotów grzecznościowych, łączników zdań i właściwego stylu wypowiedzi, porozumiewanie się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej i drugiej strony.
Pisanie – pisanie różnorodnych tekstów ukazujących umiejętność argumentowania, wyrażania opinii oraz poglądów za i przeciw, opisywania i relacjonowania zdarzeń.
Listy formalne i nieformalne: tzw. transactional letters, formy narracyjne, wypracowania, artykuły, raporty, recenzje filmów i książek, streszczenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3 inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4 postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz do działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, konwersatoryjny, z prezentacją, metoda dialogowa, ćwiczenia z podręcznikami, praca w oparciu o tekst, praca indywidualna, praca w parach, praca w zespołach, ćwiczenia interaktywne rozwijające prawidłowy sposób posługiwania się językiem, łańcuchowa metoda skojarzeń, metoda projektu, metody rozwijające twórcze myślenie, mikronauczanie.
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego:
Tworzenie i użycie czasów:
Present Simple, Present Continuous
Present Perfect, Present Perfect Continuous
Past Simple, Past Continuous
Future Simple, Future Continuous, Future Perfect
Past Perfect, Past Perfect Continuous
z uwzględnieniem ich wielu funkcji.
Wszystkie czasowniki modalne oraz zmodalizowane grupy werbalne (np. ‘must have done’)
Konstrukcje zdaniowe:
mowa zależna – zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
strona bierna
okresy warunkowe (typu 0, I, II, III)
zdania celowe
zdania czasowe
tryb łączący (np. ‘I wish ...’)
konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (np. ‘stop to do something’, ‘stop doing something’)
pytania rozłączne (question tags)
Łączniki zdań (np. although, despite, due to ...)
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
Zaimki względne
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Przyimki
Pytania pośrednie
Zakres tematyczny, materiał leksykalny i funkcje komunikacyjne:
Np.:
Człowiek, jego praca i zainteresowania
Wygląd zewnętrzny, charakter i cechy osobowości,
słownictwo związane z pracą,
sposoby spędzania wolnego czasu,
troska o zdrowie.
Opisywanie osoby, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, porównywanie zawodów, dyscyplin sportowych i różnych form spędzania wolnego czasu.
Przedstawianie swoich marzeń, ambicji i planów na przyszłość.
Miejsca bliskie i dalekie Nazwy i cechy miejsc i budynków, warunki klimatyczne, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką.
Opisywanie miejsc i warunków pogodowych, porównywanie wyglądu miejsca dawniej i dziś, załatwianie spraw w biurze podróży, dzielenie się wrażeniami z poznanych miejsc, porównywanie różnych sposobów podróżowania.
Kultura i edukacja
Słownictwo związane ze świętami i uroczystościami w różnych krajach,
nazwy potraw różnych kuchni narodowych.
Współczesna technika w życiu codziennym.
Przedmioty i umiejętności związane z nauczaniem we współczesnej szkole.
Opisywanie i porównywanie wydarzeń kulturalnych, dyskutowanie na temat tradycji,
zamawianie posiłków w restauracji, zachowanie przy stole.
Rozmowa o zdobyczach współczesnej techniki.
Dyskutowanie na temat różnych aspektów życia w szkole.
Zagrożenia naszego świata
zagrożenia związane ze środowiskiem naturalnym,
nazwy katastrof i wypadków powodowanych przez żywioły i przez człowieka, rodzaje przestępstw i kar.
Dyskutowanie na temat powodów, skutków i rozwiązań problemów ekologicznych, relacjonowanie przebiegu wypadków, doradzanie jak zachować się w nagłych wypadkach.
Świat faktu i fikcji
Nazwy i cechy różnych gatunków książek i filmów,
Słownictwo potrzebne do wyrażania krytyki i aprobaty,
Opowiadanie historii prawdziwych i zmyślonych, wyrażanie opinii na temat przeczytanych książek,
obejrzanych filmów i przedstawień. Wymiana zdań na temat roli prasy, radia i telewizji.
Zakres materiału psychologicznego:
Praktyczny przegląd specjalistycznego słownictwa psychologicznego w języku angielskim w następujących aspektach: podejścia i ich historyczne podłoże, teoretyczne założenia, metody badawcze, eksperymenty, porównanie i ocena wkładu w rozwój psychologii oraz społeczeństwa; procesy biologiczne, percepcyjne, rozwoju, motywacyjne, emocjonalne, uczenia się i przetwarzania informacji, a także różnice indywidualne, zaburzenia psychologiczne oraz terapie, itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ciągła indywidualna obrazująca regularne i terminowe działania Studenta w ciągu całego semestru: frekwencja, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, pisemne i ustne kolokwia, prace pisemne; realizacja projektów: prezentacja, porada, dyskusja, itp., zadania dodatkowe (w tym gramatyka, słuchanie) oraz zadania kompensacyjne.
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Evans, V,. Upstream Intermediate, Express Publishing 2017
Evans V., Listening&Speaking Skills, Express Publishing 2017
Wielki multimedialny słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015
Cambridge Dictionary Online: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
Cox, E., Psychology for AS Level, Oxford 2001
Seal, B., Academic Encounters: Human Behavior, Cambridge 2002
Cox, E., AS Psychology, Oxford 2002
Espeseth, M., Academic Listening Encounters: Human Behavior, Cambridge 2004
Gross, R., The Science of Mind and Behaviour, Hodder Education 2005
Gleitman, H., Psychology, Norton 2007
Colman, A. M., Oxford Dictionary of Psychology, Oxford 2009
Colman, A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
Reber, A. S., Reber, E. S., The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin 2009
Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V., Psychology: Core Concepts, 6/E, Pearson 2009
Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G., Psychology and Life, Pearson 2012
Gilliland, T., Dooley, J., Psychology, Express Publishing 2018