Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Klaudia Martynowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie wiedzy w zakresie psychologii rozwoju i wychowania dziecka wraz z wartością aplikacyjną
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia odnośnie aspektów środowiskowych wpływających na rozwój i wychowanie człowieka
Wymagania wstępne
W1 - gotowość do pracy w grupie
W2 - umiejętność komunikacji interpersonalnej
W3 - przyjęcie postawy otwartej wobec konstruktywnej krytyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student przedstawia zastosowanie klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka w pracy jako pedagog - KW_20; KW_01; KW_04
2. Student wymienia i ocenia aplikację podstawowych teorii odnoszące się do wychowania i uczenia w diagnostyce dzieci i młodzieży - KW_22.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student dokonuje obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, analizuje je, wykorzystując wiedzę pedagogiczno-psychologiczną - KU_01_KU_02
2. Student wykorzystuje w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych uczestników- KU_03; KU_07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma rozwinięte umiejętności interpersonalne; emocjonalne, komunikacyjne i umiejętności współpracy pozwalające na budowanie relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia - KK_08.
2. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje poszczególne zadania, dostrzega ich priorytety- KK_17.
Metody dydaktyczne
Metoda projektu, Metoda rozmowy sokratycznej
Treści programowe przedmiotu
1. Okres prenatalny i ciągłość rozwoju prenatalnego i postnatalnego
2. Wczesne dzieciństwo. Charakterystyka rozwojowa, aspekty wychowawcze
3. Średnie dzieciństwo. Charakterystyka rozwojowa dziecka przedszkolnego, aspekty wychowawcze
4. Późne dzieciństwo. Charakterystyka rozwojowa dziecka w młodszym wieku szkolnym, aspekty wychowawcze
5. Charakterystyka rozwojowa adolescenta, aspekty wychowawcze
6. Trening uczenia i wzmocnienia
7. Presja sytuacyjna i uczenie się przez wgląd
8. Wychowanie a manipulacja
9. Trudności wychowawcze (rodzaje i krótka charakterystyka)
10. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – z punktu widzenia praktyka
11. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej
12. Metody terapeutyczne dzieci i młodzieży
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna

(W) - Student nie zna terminów z zakresu klasycznych i współczesnych teorii rozwoju i wychowania człowieka
(U) - Student nie potrafi dokonać analizy zdarzeń pedagogicznych względem aspektów rozwojowych dzieci i młodzieży
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracyOcena dostateczna

(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu klasycznych i współczesnych teorii rozwoju i wychowania człowieka
(U) - Student potrafi dokonać analizy zdarzeń pedagogicznych względem aspektów rozwojowych dzieci i młodzieży
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizowaćOcena dobra

(W)- Student zna większość terminów z zakresu klasycznych i współczesnych teorii rozwoju i wychowania człowieka
(U)- Student potrafi dokonać analizy zdarzeń pedagogicznych względem aspektów rozwojowych dzieci i młodzieży
(K)- Student zna sposoby pracy w grupieOcena bardzo dobra

(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu klasycznych i współczesnych teorii rozwoju i wychowania człowieka
(U)- Student potrafi dokonać analizy zdarzeń pedagogicznych względem aspektów rozwojowych dzieci i młodzieży
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

Bee, H. & Boyd. D. (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka
Brzezińska, A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Harwas-Napierała B., Trempała J. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN S.A.
Kazdin, A. E., Weisz, J. R. (red.). (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W.J. (2009). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. (rozdział 11)
Taraszkiewicz, M., Rose, C. (2006). Atlas efektywnego uczenia się. Warszawa: Transfer Learning
Trempała J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszwa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Literatura uzupełniająca

Kołakowski, A., Pisula, A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Akadmieckie „Żak”
McWilliams, N. (2009). Po co diagnozować? Psychoanalityczna diagnoza charakteru. W: N. McWilliams, Diagnoza psychoanalityczna (33-63). Gdańsk: GWP.
Paluchowski W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Stemplewska-Żakowicz K. (2013). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.
Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Szmigielska, B. (red.). (2008). Całe życie w Sieci. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Żebrowska, M. (red.) (1976). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę