Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Buk-Cegiełka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie ze specyfiką procesu kształcenia w edukacji elementarnej
C2 - kształtowanie umiejętności projektowania i realizowania procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu psychologii rozwojowej, teorii wychowania, dydaktyki ogólnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student opisuje proces uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uwzględniając specyfikę okresu rozwojowego - K_W21
2. student opisuje główne założenia organizacji procesu nauczania dzieci; formułowanie celów, dobór metod, środków dydaktycznych, sposobów pomiaru osiągnięć, oceniania ucznia - K_W24
UMIEJĘTNOŚCI
1. student analizuje wybrane teorie nauczania i uczenia się oraz strategie nauczania w kontekście integralnego rozwoju dziecka w edukacji elementarnej - K_U15
2. student projektuje koncepcje rozwiązania zadań i problemów dotyczących procesu kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, analizuje własne projekty dydaktyczne, dokonuje ich wartościowania w aspekcie osiągnięć edukacyjnych dzieci - K_U20
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowo zaprojektowany i realizowany proces dydaktyczny; dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z procesem kształcenia - K_K11
2 student poszukuje możliwości innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia podnoszących jego efektywność - K_K18
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe - analiza sytuacji dydaktycznych, projekt
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawa programowa - cele i zadania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Wybrane teorie uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sposoby nabywania wiedzy przez dziecko; aktywizująca strategia nauczania w edukacji dzieci; strategie nauczania usprawniające myślenie
3. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej
4. Procedura realizacji celów kształcenia zintegrowanego; efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi; wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej
5. Ocena i ewaluacja osiągnięć ucznia w edukacji wczesnoszkolnej
6. Projektowanie zajęć w edukacji wczesnoszkolnej; dobór i funkcja podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej
7. Optymalizacja warunków przebiegu procesu edukacyjnego wspierających integralny rozwój ucznia
8. Uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym
9. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; innowacje w pracy dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - student nie potrafi opisać procesu uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym, nie zna założeń organizacji procesu nauczania
(U) - student nie zna teorii dotyczących nauczania i uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym, nie potrafi zaprojektować pracy dydaktycznej nauczyciela
(K) - student nie poszukuje innowacyjnych rozwiązań w planowaniu procesu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej; nie ma poczucia odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego

Ocena dostateczna
(W) - student wymienia główne założenia organizacji procesu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej
(U) - student projektuje schematyczny konspekt do lekcji kształcenia zintegrowanego
(K) - student poszukuje innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia dzieci; ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego


Ocena dobra
(W) - student opisuje proces nauczania i uczenie się dziecka w wieku wczesnoszkolnym z uwzględnieniem specyfiki okresu rozwojowego dziecka
(U) - student prawidłowo projektuje scenariusz zajęć zintegrowanych, prawidłowo do celów dobiera metody, formy i środki do ich realizacji; projektuje rozbudowane narzędzia kontroli i oceny, uwzględniając znane teorie nauczania i uczenia się dziecka
(K) - student poszukuje innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia dzieci; ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego

Ocena bardzo dobra
(W) - student opisuje organizację procesu nauczania dzieci, szczegółowo ją charakteryzuje uwzględniając własne pomysły na usprawnienie i zwiększenie efektywności procesu kształcenia
(U) - student prawidłowo projektuje proces kształcenia dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, ze zwróceniem uwagi na o specjalnych potrzebach edukacyjnych; projektuje autorskie, innowacyjne konspekty do lekcji, dobierając do nich autorskie pomoce dydaktyczne i zróżnicowane sposoby kontroli i oceny
(K) - student poszukuje innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia dzieci, uzasadnia ich potrzebę i skuteczność; ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, dba o uwzględnienie różnych jego uwarunkowań podczas projektowania zajęć, narzędzi kontroli i oceny, środków dydaktycznych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
D. Klus - Stańska, M. Szczepska - Pustkowska (red.) Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009
Z. Włodarski, A. Hankała. Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Warszawa-Kraków 2004.
red. H. Sowińska, R. Michalak. Edukacja elementarna. Kraków 2004.
red. H. Moroz. Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole. Kraków 2006.
B. Oelszlaeger. Jak uczyć uczenia się? Środki i metody samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.
M. Buk - Cegiełka, Elementy dydaktyki szkoły wyższej. Seria A. Metoda projektów w kształceniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, Lublin 2018.
Literatura uzupełniająca:
D. Klus - Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.) Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskusja, Problemy, Otwarcia. Warszawa 2011
S. Guz (red.) Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin 2005.
B. Dymara. Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego - nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.
J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2013.
A. Neider (red.) Edukacja to więcej niż uczenie się. Przedszkole i szkoła w dialogu. Kraków 2009.
R.J. Sternberg, L. Spear-Swerling. Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk 2003.
A. Twardowski. Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny w okresie dzieciństwa. w: (red) Guz S., Rozwój i edukacja dziecka. Lublin 2005.
W. Puślecki Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2010
W. Radziwiłłowicz. Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków 2004
J. Uszyńska – Jamroc, A. Cichocki (red) Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Białystok 2012
Kwartalnik \\\"EDUKACJA ELEMENTARNA w Teorii i Praktyce\\\" - wybrane numery i artykuły
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę