Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Szumielewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wypracowanie postawy przedsiębiorczości
C2 - nabycie kompetencji miękkich kluczowych w pracy psychologa biznesu
C3 - nabycie wiedzy w zakresie podstawowych obszarów rozwoju psychologa biznesu
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza o przedsiębiorczości.
Podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i koncepcjach
K_W03 posiada wiedzę o powiązaniach psychologii z innymi dyscyplinami naukowymi (filozofią, medycyną, socjologią, pedagogiką i in.) zna podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin bazowych dla psychologii: biologicznych podstaw zachowania, logiki, filozofii, technologii informacyjnej
K_W06 ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego, kształtowania się postaw; ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłóceń
K_W12 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy, organizacji i zarządzania oraz doradztwa zawodowego, marketingu, psychologii reklamy i zachowań konsumenckich

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U02 integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach
K_K02 jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa
Metody dydaktyczne
warsztat, ćwiczenia, wykład, dyskusja, studium przypadku, gry dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1 Wprowadzenie do psychologii biznesu
2. Podstawy przedsiębiorczości
3. Biznes plan i projektowanie biznesu
4. Motywacja do podejmowania pracy i realizacji kariery zawodowej
5. Kontekst społeczno-kulturowy a zachowania organizacyjne
6. Psychologiczne funkcjonownanie osoby w organizacji
7. Możliwe ścieżki rozwoju kariery zawodowej psychologa biznesu
8. Design thinking jako narzędzie rozwoju
9. Coaching i mentoring w biznesie
10. Kształtowanie kompetencji miękkich
11. Ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie
12. Etyka w biznesie
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi a przywództwo
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność podczas zajęć, obecność, poziom nabycia kompetencji, poziom wykonania ćwiczeń przygotowanych w ramach zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Armstrong M., 2007: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Przeł. A. Unterschutz. Kraków.
Goszczyńska M., 2007: Wyzwania i zagrożenia dla polskiego rynku pracy u progu XXI
wieku. W: Perspektywy psychologii pracy. Red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik. Ka-
towice, s. 27—53.
Hauziński A., 2007: Zwiększanie zaradności w podejmowaniu i wykonywaniu pracy.
W: Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne. Red. M. Strykowska. Po-
znań, s. 162—193.
Ratajczak Z., 2001: Oblicza ludzkiej zaradności. W: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Red. K. Popiołek. Poznań, s. 15—23.
Strykowska M., 2002: Zawód — praca — kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu
współczesnych organizacji. W: Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia. Red.
M. Strykowska. Poznań, s. 15—35.
Zimbardo P., Ruch F.L., 1999: Psychologia i życie. Przeł. J. Radzicki. Warszawa.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę