Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agata Celińska-Miszczuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1– poznawanie specyfiki i znaczenia przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii.
C2 – kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem psychologicznym, rozumienia podstawowych pojęć i terminów z zakresu współczesnej psychologii.
C3 – kształtowanie krytycznego ustosunkowania się do podejmowanych zagadnień, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy.
C4 – kształtowanie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy do sytuacji życia codziennego.
Wymagania wstępne
W1 - umiejętność uczestniczenia w dyskusji i pracy w grupie.
W2 - udział w wykładzie Kierunki współczesnej psychologii.
W3 – nastawienie na obiektywne i krytyczne myślenie.
W4 - otwartość na zdobywanie wiedzy i jej pogłębianie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wymienia i dooreśla główne kierunki współczesnej psychologii z perspektywy ich przedmiotu i głównych założeń K_W01 K_W02 K_W03
Student wyjaśnia relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi kierunkami współczesnej psychologii. K_W01 K_W02 K_W03
Student rozumie znaczenie terminów wywodzących się z poszczególnych kierunków współczesnej psychologii K_W01
Student wymienia przykładowe obszary praktyki psychologicznej, w ramach których znajdują zastosowanie założenia wypracowane przez poszczególne kierunki współczesnej psychologii. KW_06 KW_09
UMIEJĘTNOŚCI
Student rozpoznaje praktyczny wymiar badań prowadzonych w ramach głównych kierunków współczesnej psychologii K_U01 K_U03
Student wyjaśnia zmiany zachodzące na gruncie współczesnej psychologii odnosząc się do różnych koncepcji i stosowanych metod badawczych. K_U01 K_U11
Student wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną do podejmowania prób interpretowania ludzkich zachowań. K_U01 K_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest przygotowany do krytycznej oceny głównych kierunków współczesnej psychologii z perspektywy ich możliwości i ograniczeń w odniesieniu do intrepretowania ludzkiego funkcjonowania i polepszania jakości życia człowieka K_K07
Metody dydaktyczne
• dyskusja,
• metody warsztatowe,
• praca z tekstem,
• praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie szkoły psychologicznej i kierunku w psychologii. Wymagania stawiane systemom psychologicznym w ujęciu McGeoch.
Psychologia a pseuopsychologia - wiedza potoczna, naukowa, mądrościowa w ujęciu S. Kamińskiego; Podstawowe perspektywy badawcze we współczesnej psychologii wg Zimbardo: (1). Perspektywa holistyczna (psychodynamiczna, humanistyczna, cechy i temperamentu) (2). Perspektywa behawiorystyczna (3). Perspektywa biologiczna (4). Perspektywa poznawcza (5). Perspektywa społeczno-kulturowa (6). Perspektywa rozwojowa
Perspektywa psychodynamiczna we współczesnej psychologii – Z. Freud a C G. Jung i A. Adler jako kontynuatorzy i opozycjoniści wobec koncepcji psychoanalizy Freuda.
Perspektywa holistyczna – teorie cech (pojęcie cechy, wymiaru osobowości wg Eysencka, model Wielkiej Piątki) a typologia psychologiczna jako próba przekroczenia ograniczeń podejścia przyrodniczego w psychologii. MBTI jako pierwsze i popularne dziś narzędzie jej operacjonalizacji.
Perspektywa behawioralno-poznawcza we współczesnej psychologii
Psychologia ewolucyjna jako przykład realizacji perspektywy biologicznej
Psychologia humanistyczna i personalistyczna jako próba wyjścia poza przyrodniczy model uprawiania psychologii – możliwości i ograniczenia
Psychologia pozytywna jako nowy ruch we współczesnej psychologii wykraczający poza model psychopatologii. Charakter w ujęciu Petersona i Seligmana – współczesna klasyfikacja sił człowieka (Values in Action – VIA)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WYMAGANIA NA ZALICZENIE:
Obecność na zajęciach.
Aktywność na zajęciach. Przygotowanie z określonej partii materiału na każde zajęcia.
Kolokwia: 2 pisemne i 1 ustne.

Ocena ndst (2)
nie zna terminów z zakresu omawianych koncepcji psychologicznych.;
nie potrafi wskazać podstawowych założeń głównych koncepcji psychologicznych;
nie rozumie przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii;
nie umie odnieść posiadanej wiedzy do sytuacji życia codziennego;
Ocena dst (3)
zna niektóre terminy z zakresu współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wskazać główne kierunki współczesnej psychologii;
ma świadomość przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii;
zdaje sobie sprawę z zależności pomiędzy wiedzą dotyczącą koncepcji psychologicznych a codziennym funkcjonowaniem człowieka;
Ocena db (4)
definiuje większość terminów i zna założenia współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wskazać główne kierunki współczesnej psychologii i ich przedmiot oraz proponowane metody;
potrafi wskazać główne przemiany dokonujące się we współczesnej psychologii;
potrafi wskazać na przykładzie odniesienie zdobytej wiedzy do życia codziennego;
Ocena bdb (5)
definiuje wszystkie terminy i wyjaśnia założenia z zakresu współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wyjaśnić ogólne prawidłowości przebiegu zjawisk będących przedmiotem analiz w ramach kierunków współczesnej psychologii oraz wyjaśnić zmiany dokonujące się na gruncie współczesnej psychologii w odniesieniu do różnych koncepcji psychologicznych i stosowanych metod badawczych;
potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną i podejmować dyskusję w jej zakresie, posługuje się językiem poznanych teorii w wyjaśnianiu zagadnień podejmowanych na gruncie współczesnej psychologii;
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Czapiński, J. (2004). (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.
Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
Rathus S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.
Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP.
Uchnast Z. (1989). Systemy i kierunki we współczesnej psychologii. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z Psychologii w KUL 1987/88. Lublin: RW KUL, s. 11-22.
Zimbardo, P., Johnson, R., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje (t. 1, 4). Warszawa: PWN.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Ashcraft D. (2002). Teorie osobowości. Studia przypadków. Warszawa: PWN.
Fredrickson B.L. (2011). Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomagają zmienić jakość życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Rolls G. (2011). Najciekawsze przypadki w psychologii. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Zimbardo, P. , Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę