Kierunki współczesnej psychologii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Justyna Iskra
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1– analiza specyfiki i znaczenia przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii.
C2 – kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem psychologicznym, rozumienia podstawowych pojęć i terminów z zakresu współczesnej psychologii.
C3 – kształtowanie krytycznego ustosunkowania się do podejmowanych zagadnień, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy.
Wymagania wstępne
W1 - Otwartość na zdobywanie i pogłębianie wiedzy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wymienia i zna główne kierunki współczesnej psychologii. K_W01 K_W02 K_W03
Student wyjaśnia relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi kierunkami współczesnej psychologii. K_W01 K_W02 K_W03
Student rozumie znaczenie terminów wywodzących się z poszczególnych kierunków współczesnej psychologii. K_W01
Student wymienia obszary praktyki psychologicznej, w ramach których znajdują zastosowanie założenia wypracowane przez poszczególne kierunki współczesnej psychologii. KW_06 KW_09

UMIEJĘTNOŚCI
Student definiuje przedmiot i założenia poszczególnych kierunków współczesnej psychologii oraz rozpoznaje praktyczny wymiar badań prowadzonych w ich ramach. K_U01 K_U03
Student trafnie wykorzystuje pojęcia wywodzące się z różnych kierunków współczesnej psychologii. K_U01
Student wyjaśnia zmiany zachodzące na gruncie współczesnej psychologii w odniesieniu do różnych koncepcji i stosowanych metod badawczych. K_U01 K_U11
Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do podejmowania prób interpretowania ludzkich zachowań. K_U01 K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wstępnie przygotowany do porozumiewania się ze specjalistami z innych dziedzin i prezentowania psychologicznego punktu widzenia w zakresie omawianych zagadnień. K_K10
Student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia. K_K04
Student rozumie potrzebę uczenia się oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z przyszłą pracą psychologa. K_K01
Student jest świadomy przestrzegania etycznego wymiaru podejmowanych działań.
K_K02
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny i konwersatoryjny z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
Psychologia jako nauka przyrodnicza i humanistyczna – specyfika każdego z podejść.
Podstawowe perspektywy badawcze we współczesnej psychologii wg Ph. Zimbardo.
Behawioryzm i socjobehawioryzm: A. Bandury teoria społeczno-poznawcza, poczucie skuteczności, modyfikacja zachowania oraz koncepcja umiejscowienia kontroli J. Rottera.
Metody likwidowania zachowań niepożądanych
Perspektywa psychodynamiczna we współczesnej psychologii.
Znaczenie czynników kulturowych i interpersonalnych w kształtowaniu osobowości – neopsychoanaliza..
Style charakteru w ujęciu S. Johnsona.
Psychologia humanistyczna i pozytywna: nauka o szczęściu, optymalnych doświadczeniach, nadziei, optymizmie, twórczości, mądrości oraz pozytywnym Ja i pozytywnych związkach.
Perspektywa biologiczna we współczesnej psychologii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pisemny egzamin z treści wykładu.
Ocena ndst (2)
nie zna terminów z zakresu omawianych koncepcji psychologicznych.;
nie potrafi wskazać podstawowych założeń głównych koncepcji psychologicznych;
nie rozumie przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii;
nie umie odnieść posiadanej wiedzy do sytuacji życia codziennego;
Ocena dst (3)
zna niektóre terminy z zakresu współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wskazać główne kierunki współczesnej psychologii;
ma świadomość przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii;
zdaje sobie sprawę z zależności pomiędzy wiedzą dotyczącą koncepcji psychologicznych a codziennym funkcjonowaniem człowieka;
Ocena db (4)
definiuje większość terminów i zna założenia współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wskazać główne kierunki współczesnej psychologii i ich przedmiot oraz proponowane metody;
potrafi wskazać główne przemiany dokonujące się we współczesnej psychologii;
potrafi wskazać na przykładzie odniesienie zdobytej wiedzy do życia codziennego;
Ocena bdb (5)
definiuje wszystkie terminy i wyjaśnia założenia z zakresu współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wyjaśnić ogólne prawidłowości przebiegu zjawisk będących przedmiotem analiz w ramach kierunków współczesnej psychologii oraz wyjaśnić zmiany dokonujące się na gruncie współczesnej psychologii w odniesieniu do różnych koncepcji psychologicznych i stosowanych metod badawczych;
potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną i podejmować dyskusję w jej zakresie, posługuje się językiem poznanych teorii w wyjaśnianiu zagadnień podejmowanych na gruncie współczesnej psychologii;
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Buss, D.M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.
Carr A. (2009). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Fromm E. (2000). Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki. Warszawa-Wrocław: PWN.
Johnson S.M. (1998). Style charakteru. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Rathus S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.
Schultz D.P., Schultz S.E. (2008). Historia współczesnej psychologii. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Zimbardo Ph, Johnson, R.L., McCann V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 1, Warszawa: PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Fredrickson B.L. (2011). Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomagają zmienić jakość życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Iskra J. (2016). Psychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn. Warszawa: Difin.
Johnson S.M. (1993). Osobowość symbiotyczna i jej leczenie. Warszawa: Jacek Santorski & CO.
Johnson S.M. (1993). Humanizowanie narcystycznego stylu. Warszawa: Jacek Santorski & CO.
Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin