Instytucje kultury (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Szabłowska-Zaremba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem praktyk, zgodnie z Zarządzeniem nr ROP-0101-116/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jest w szczególności:
1) poszerzanie wiedzy zdobytej podczas studiów i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania;
2) kształtowanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w przyszłej pracy zawodowej;
3) poznawanie zasad organizacji i funkcjonowania potencjalnych pracodawców;
4) aktywizacja zawodowa studentów na rynku pracy.
Wymagania wstępne
Zaliczenie przedmiotów ze specjalizacji antropologiczno-kulturowej oraz wybór miejsca realizacji praktyk, który został zaakceptowany przez Opiekuna praktyki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
S3_W03 - - dysponuje uporządkowaną wiedzą szczegółową z zakresu głównych działów i subdyscyplin kulturoznawstwa: antropologii kultury, teorii kultury, semiotyki kultury, estetyki, psychologii kultury, analizy i interpretacji tekstów kultury, metodyki nauczania wiedzy o kulturze, zarządzania kulturą i animacji kultury, teorii i praktyki dyskursu medialnego.
S3_W04 - charakteryzuje powiązania antropologii kultury z innymi dyscyplinami humanistycznymi, takimi jak: kulturoznawstwo, socjologia kultury, semiologia, medioznawstwo, estetyka, filmoznawstwo, muzykologia, historia sztuki, etnologia, filozofia kultury.
S3_W06 - zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania dawniejszych i współczesnych tekstów kultury, reprezentujące ujęcia: genetyczne, strukturalno-semiotyczne, poststrukturalistyczne, porównawcze, psychoanalityczne, kontekstowe, kognitywne, właściwe dla antropologii, socjologii, semiologii, etnologii i etnografii.
S3_W08 - dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o instytucjach kultury oraz dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym.

UMIEJĘTNOŚCI
S3_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
S3_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze, potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych.
S3_U07 posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania różnego rodzaju opracowań pisemnych i wystąpień ustnych w języku rodzimym w zakresie antropologii kultury, a także potrafi korzystać z różnych technik komunikacyjnych w celu porozumiewania się z antropologami kultury i popularyzacji wiedzy z zakresu antropologii kultury.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
S3_K01 inicjuje i organizuje działania indywidualne i prace zespołowe
S3_K02 przewiduje społeczne skutki działań podejmowanych na niwie kultury i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za jej przedstawianie, ocenę i animację
S3_K03 samodzielnie i krytycznie dąży do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności
S3_K04 docenia znaczenie profesjonalizmu i etycznych aspektów działań w zakresie organizacji życia kulturalnego oraz aktywnie propaguje takie zachowania
Metody dydaktyczne
W ramach dwuletniego cyklu zajęć specjalizacyjnych studenci odbywają łącznie 60 godzin praktyk, w równym podziale 30 godzin w cyklu rocznym (15 godzin w semestrze).
W szczególnych wypadkach możliwe jest zrealizowanie praktyki w wymiarze 30 godzin w czasie jednego semestru, przy czym musi być to praktyka ciągła.
Praktyki odbywają się w instytucjach kultury Lublina, a w szczególnych przypadkach życiowych w instytucjach kultury innych miejscowości.
Treści programowe przedmiotu
Podczas praktyki należy podjąć astępujące działania:
I. o charakterze ogólnym
Podczas odbywanych praktyk zawodowych Praktykant powinien:
1) zapoznać się ze specyfiką środowiska zawodowego i charakterem powierzonej mu pracy;
2) poszerzać zdobytą podczas zajęć dydaktycznych wiedzę zorientowaną na jej praktyczne zastosowania w wybranej sferze działalności zawodowej;
3) poznać cele działania, sposoby organizacji i funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sferą
działalności zawodowej (zasady organizacji pracy, podział kompetencji, procedury oraz proces planowania pracy i kontroli);
4) stosować w praktyce nabytą wiedzę na potrzeby konkretnego miejsca odbywania praktyk;
5) zdobywać podstawowe doświadczenie zawodowe i zapoznawać się z wymogami etycznymi
związanymi z wykonywaną praca zawodową;
6) osiągnąć założone efekty kształcenia, wynikające z programu studiów.


II. o charakterze szczegółowym:

Podczas odbywanych praktyk zawodowych Praktykant powinien:
1) zapoznać się z funkcjonowaniem wybranej przez siebie Instytucji Przyjmującej, poznać jej statut i inne dokumenty prawne regulujące jej funkcjonowanie (m.in. jaki posiada ona charakter naukowy, edukacyjny, badawczy, muzealny itp., zasady finansowania Instytucji, czy wolno jej samodzielnie pozyskiwać fundusze na działalność);
2) poznać kalendarz działań Instytucji;
3) poznać zakres działalności Instytucji Przyjmującej w środowisku lokalnym;
4) zapoznać się z zadaniami wykonywanymi przez swojego Mentora i obowiązkami, jakie Mentor mu wyznaczy na czas praktyki;
5) podejmować i zrealizować w zgodzie z zasadami etyki powierzone mu zadania;
6) przestrzegać regulamin pracy obowiązujący w miejscu odbywania praktyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena praktyki
Dokonywana po zakończeniu praktyki przez Mentora Praktykanta. W dzienniku praktyk powinna się znaleźć stosowna opinia obejmująca ocenę poziomu pracy i zaangażowania Praktykanta.
Ponadto Praktykant powinien zamieścić w dzienniczku praktyk krótkie sprawozdanie z uczestniczenia w życiu instytucji; ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli Praktykanta.
Praktyka kończy się oceną wyrażoną stopniem.

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego dziennika praktyk, przełożeniu potrzebnych dokumentów – zaświadczenia od odbyciu praktyki zawodowej oraz przedstawieniu w formie pisemnej jednego z realizowanych zadań w czasie praktyki (wybór należy do Praktykanta, może to być opis np. pracy przy współorganizowaniu wydarzenia kulturalnego).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Przygotowane są dokumenty:
1. Regulamin praktyki dla studentów realizujących specjalizację antropologiczno-kulturową
2. Deklaracja przyjęcia Studenta na praktykę
3. Umowa o organizację praktyki studenckiej
4. Dziennik praktyk
5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę