Seminarium językoznawcze (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poszerzenie wiedzy z zakresu podjętej problematyki badawczej (na podstawie literatury przedmiotu).
Analiza zgromadzonego w poprzednich semestrach materiału lingwistycznego i rozwiązywanie pojawiających się problemów.
Przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 posiada bazę teoretyczną i metodologiczną do realizacji całokształtu studiów językoznawczych na filologii polskiej
K_W04 ugruntował szczegółowe zasady poprawnego i sprawnego pisania i mówienia oraz wiedzę na temat funkcjonalności środków językowych
K_W07 orientuje się w zagadnieniach z zakresu naukowego i systemowego badania języka, szkół językoznawstwa oraz wypracowanych metod badawczych
K_W09 opanował główne pojęcia i kategorie poszczególnych dyskursów badawczych oraz zapoznał się z ich operacyjnością wobec tekstów literackich i użytkowych
K_W10 zapoznał się z najnowszą metodyką i metodologią dotyczącą prowadzenia badań naukowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania tej wiedzy dla dziedziny prowadzonych badań; poznał kryteria doboru źródeł; zasady przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów; zasady pisania i redakcji pracy naukowej, zasady rozwiązywania problemów naukowych
K_W11 zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 ma umiejętność właściwej i świadomej poprawy tekstów własnych i cudzych
K_U04 potrafi tworzyć i wygłaszać oficjalne teksty mówione; potrafi zastosować etykietę językową w różnych sytuacjach komunikacyjnych
K_U05 rozwinął sprawność myślenia teoretycznego
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego
K_U07 potrafi przeprowadzić kwerendę oraz zebrać i opracować potrzebne materiały
K_U08 potrafi na podstawie źródeł i literatury samodzielnie (oryginalnie i twórczo) napisać pracę naukową; stosuje właściwe metody badawcze, prawidłowo wyciąga wnioski, syntetyzuje omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i ocenić badane zagadnienie
K_U15 swobodnie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem cyfrowych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro wspólne
K_K03 własną pracą inicjuje nowe obszary badawcze, potrafi organizować pracę innych, jest skłonny do prowadzenia dialogu
K_K04 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w warsztacie pracy współczesnego filologa.
Metody dydaktyczne
1. Wykład z elementami dyskusji
2. Referowanie wybranych zagadnień związanych z tematyką podjętych prac magisterskich
3. Ustne sprawozdania z postępów prowadzonych prac nad przygotowaniem pracy i referowanie wybranych fragmentów powstających prac
Treści programowe przedmiotu
1. Najnowsze tendencje w badaniach lingwistycznych
2. Metody badań lingwistycznych
3. Język polski poza granicami kraju
3. Narzędzia cyfrowe w pracy na źródłach
4. Stań badań nad wybranym zagadnieniem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena postępów prac nad podjętą problematyką badawczą, ocena staranności i kompletności stanu badań, bieżąca ocena postępu prac.
Ustne referaty z zakresu tematyki podjętej pracy dyplomowej.
Referowanie fragmentów przygotowywanych prac magisterskich.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie skończonej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
2. Bogdan Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
3. Język polski poza granicami kraju, red. red. Stanisław Dubisz, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opole 1997.
4. Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1-5, red. D. Ostaszewska i in., Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000-2015.
5. Stanisław Urbańczyk, Dwieście lat polskiego językoznawstwa, nakł. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1993.

Inne: literatura związana z wybranymi przez studentów tematami prac magisterskich.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zal. podpisem