Praktyka ciągła (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Joanna Szady
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 70
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z pracą nauczyciela w praktyce
C2. Tworzenie własnego warsztatu pracy edukacyjnej
C3. Wyrabianie poczucia misji zawodu
Wymagania wstępne
W1. Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania historii
W2. Dydaktyczne kompetencje merytoryczne i metodyczne
W3. Postawa prospołeczna i samokształceniowa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z dziedziny dydaktyki historii

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę dydaktyczną i rozwijać umiejętności edukacyjne w praktyce

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Student weryfikuje swoją postawę w kontekście specyfiki zawodu nauczyciela
Metody dydaktyczne
hospitacja i samodzielne prowadzenie lekcji
Treści programowe przedmiotu
realizacja aktualnego szkolnego programu nauczania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykazanie się kompetencjami merytorycznymi, dydaktycznymi i społecznymi w trakcie praktyki; ocena opiekuna praktyk
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Programy, podręczniki i poradniki metodyczne
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem