Seminarium literaturoznawcze (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Agnieszka Czechowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Metodologicznie poprawne przygotowanie i napisanie rozprawy magisterskiej; przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Wymagania wstępne
Zgodne z profilem absolwenta studiów I stopnia w zakresie literaturoznawstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 posiada bazę teoretyczną i metodologiczną do realizacji całokształtu studiów literaturoznawczych na filologii polskiej
K_W02 ma ogólną orientację w zakresie rozumienia kultury i jej obszarów; zna historię pojęcia kultury i jej dziedziny; nauki zajmujące się kulturą; elementy kultury (wartość, wzory, stereotyp, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, symbol, mit: poetycki, reklamowy, tożsamościowy, polityczny); relacje między kulturą i religią; rozumie interkulturowość i multikulturalizm
K_W04 ugruntował szczegółowe zasady poprawnego i sprawnego pisania i mówienia oraz wiedzę na temat funkcjonalności środków językowych
K_W10 zapoznał się z najnowszą metodyką i metodologią dotyczącą prowadzenia badań naukowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania tej wiedzy dla dziedziny prowadzonych badań; poznał kryteria doboru źródeł; zasady przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów; zasady pisania i redakcji pracy naukowej, zasady rozwiązywania problemów naukowych
K_W11 zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej
K_W17 dobrze zna periodyzację literatury oraz najważniejsze nurty, prądy i zjawiska w literaturze
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 ma umiejętność właściwej i świadomej poprawy tekstów własnych i cudzych
K_U04 potrafi tworzyć i wygłaszać oficjalne teksty mówione; potrafi zastosować etykietę językową w różnych sytuacjach komunikacyjnych
K_U05 rozwinął sprawność myślenia teoretycznego
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego
K_U07 potrafi przeprowadzić kwerendę oraz zebrać i opracować potrzebne materiały
K_U08 potrafi na podstawie źródeł i literatury samodzielnie (oryginalnie i twórczo) napisać pracę naukową; stosuje właściwe metody badawcze, prawidłowo wyciąga wnioski, syntetyzuje omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i ocenić badane zagadnienie
K_U12 swobodnie potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej
K_K02 wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro wspólne
K_K04 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w warsztacie pracy współczesnego filologa.
Metody dydaktyczne
praca indywidualna zze studentem (konsultowanie i omawianie poszczególnych etapów przygotowania rozprawy); praca w grupie; dyskusja; prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
\"Zasady dyplomowania\"; metodologia pracy nad rozprawą magisterską; aparat filologiczny i warsztat filologa; specyfika interpretacji literaturoznawczej; sztuka analizy utworu literackiego; etos humanisty.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie rozprawy magisterskiej i tez egzaminacyjnych; egzamin dyplomowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dobór literatury (polskiej i obcojęzycznej) podporządkowany jest tematom prac magisterskich.

Lektura zalecana:

A. Grzegorczyk, Źródła sensu w humanistyce, Kęty 2018.
A. Nowicka-Jeżowa, Wykład, w: Profesor Alina Nowicka-Jeżowa, Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2016, s. 45-56.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zal. podpisem