Seminarium literaturoznawcze (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
przygotowanie rozprawy magisterskiej (literaturoznawstwo); przygotowanie do obrony pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
zgodne z profilem absolwenta studiów I stopnia (literaturoznawstwo)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K _PLW05 - prezentuje problematykę teoretyczną i metodologiczną głównych kierunków w badaniach literackich ujmowaną w kontekstach filozoficznym, historycznym, ideologicznym i politycznym
K _PLW06 – zna i rozumie specyfikę zaawansowanych metody analizy i interpretacji utworów literackich oraz wytworów kultury, w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych
K_PLW07 - - zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej

UMIEJĘTNOŚCI
K _PLU01 - potrafi na podstawie źródeł i literatury samodzielnie (oryginalnie i twórczo) napisać literaturoznawczą pracę naukową; stosuje właściwe metody badawcze, prawidłowo wyciąga wnioski, syntetyzuje omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i ocenić badane zagadnienie
K _PLU02 - - potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować literackie i pozaliterackie wytwory kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_PLK01 - w sposób świadomy wykorzystuje wiedzę w zakresie odbioru, analizy i interpretacji literatury i tekstów kultury; popularyzuje kulturę
K_PLK02 - - uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z jego różnorodnych form oraz je współtworzy

K_W05 - prezentuje zagadnienia nt. wybranych kwestii z zakresu literaturoznawstwa i jego specjalności
Metody dydaktyczne
praca indywidualna (prowadzący - student); praca w grupie; referaty; dyskusja; prezentacje; argumentacja
Treści programowe przedmiotu
literatura dokumentu osobistego XIX-XXI wieku; literatura problemowa (polska i obcojęzyczna); współczesność literacka w kontekście tradycji; zasady \"dyplomowania\"
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
przygotowanie pracy magisterskiej i tez egzaminacyjnych - finalizowane obroną pracy magisterskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
zgodnie z tematami rozpraw; ustalany indywidualnie; literatura poska i obcojęzyczna
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zal. podpisem