Metodyka nauczania wiedzy o kulturze (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Szabłowska-Zaremba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studenta z najistotniejszymi pojęciami i terminami z zakresu szeroko pojętej kultury ze szczególnym uwzględnieniem teorii kultury; nabycie umiejętności rzetelnego rozróżniania różnych koncepcji kultury i umiejętności swobodnego poruszania się w różnych kodach kulturowych (czy samodzielnym dotarciu do ich narzędzi pozwalających je rozszyfrować).
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza dotycząca kultury na poziomie maturalnym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
S3_W02 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych, ma uporządkowaną wiedzę ogólną (terminologia, teorie i metodologia) w zakresie nauki o kulturze;
S3_W04 - charakteryzuje powiązania antropologii kultury z innymi dyscyplinami humanistycznymi, takimi jak: kulturoznawstwo, socjologia kultury, semiologia, medioznawstwo, estetyka, filmoznawstwo, muzykologia, historia sztuki, etnologia, filozofia kultury;
S3_W05 - opisuje współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze z zakresu: teorii kultury, semiotyki kultury, teorii dyskursu medialnego, metodyki nauczania wiedzy o kulturze, estetyki, psychologii tworzenia i odbioru kultury;
S3_W08 - dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o instytucjach kultury oraz dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym

UMIEJĘTNOŚCI
S3_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;
S3_U02 - posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie nauki o kulturze;
S3_U04 - umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych tekstów kultury, uwzględniając nowe ujęcia badawcze i stawiając własne hipotezy;
S3_U05 - potrafi sformułować opinię na temat tekstów kultury, popartą postępowaniem analityczno-interpretacyjnym i zawrzeć ją w formie wypowiedzi naukowej i popularyzatorskiej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
S3_K01 -inicjuje i organizuje działania indywidualne i prace zespołowe;
S3_K02 - przewiduje społeczne skutki działań podejmowanych na niwie kultury i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za jej przedstawianie, ocenę i animację;
S3_K03 - samodzielnie i krytycznie dąży do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności;
S3_K04 - docenia znaczenie profesjonalizmu i etycznych aspektów działań w zakresie organizacji życia kulturalnego oraz aktywnie propaguje takie zachowania;
S3_K05 - świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym, literackim i artystycznym i współtworzy je.
Metody dydaktyczne
ćwiczeniowa, pogadanka, burza mózgu, mini wykład
terenowa (wyjścia do muzeów i ośrodków kultury)
Treści programowe przedmiotu
1. Przekaz i odbiór różnych tekstów kultury; kulturowe teksty i konteksty.
2. Kultura narodowa, etniczność, tożsamość kulturowa.
3. Wielokulturowość, nowa lokalność, globalizacja.
4. Kultura masowa (teoria, zagadnienia, krytyka)
5. Kultura popularna (teoria, zagadnienia, krytyka)
6. Nowe media a kultura.
7. Muzea jako miejsca kulturotwórcze.
8. Ośrodki kultury jako miejsca kulturotwórcze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
kolokwium sprawdzające zdobytą w czasie zajęć wiedzę
dozwolone są dwie nieobecności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004.
2. Antropologia kultury. Wiedza o kulturze cz. I, red. Andrzej Mencwel, Warszawa 2001.
3.Dominik Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. Wojciech J. Burszta, Poznań 1998
4.Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
5.Ewa Krawczak, Antropologia kulturowa : klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2007.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę