Wybrane zagadnienia z językoznawstwa synchronicznego (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Mariusz Koper
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Rozszerzenie wiadomości z zakresu językoznawstwa synchronicznego oraz metodologii badań lingwistycznych. Doskonalenie warsztatu naukowego pod kątem przygotowywanej pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
Podstawy metodologii badań językoznawczych, podstawowe zagadnienia związane z językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym.
Wiadmomości z gramatyka opisowej oraz gramatyki historycznej języka polskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student prezentuje podstawy teoretyczne i metodologiczne do realizacji całokształtu studiów językoznawczych na filologii polskiej.
Zna, rozumie i prezentuje problematykę teoretyczną i metodologiczną głównych kierunków w badaniach nad językiem, w pogłębionym stopniu.
Charakteryzuje język polski jako zjawisko historyczne, zmienne pod względem gramatycznym i semantycznym, ze swoją ewolucją uwarunkowaną wewnętrznymi prawidłami językowymi oraz czynnikami zewnętrznymi.
Zna, rozumie i opisuje zmiany zachodzące w systemie gramatycznym (podsystemy fonetyczny, morfologiczny, syntaktyczny) i leksykalnym; orientuje się w przekształceniach zachodzących w obrębie stylów funkcjonalnych i tradycyjnych dyskursów oraz w nowych zachowań komunikacyjnych (nowe gatunki, zmiany normy grzecznościowej)
UMIEJĘTNOŚCI
Student w pogłębiony sposób potrafi analizować literaturę przedmiotu i osadzić ją w określonych ramach teoretycznych językoznawstwa.
Student prawidłowo wyciąga wnioski, syntetyzuje omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i ocenić badane zagadnienie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student prawidłowo identyfikuje priorytety w pracy naukowej.
Efektywnie organizuje własną pracę.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium, dyskusja, praca z tekstem.
Treści programowe przedmiotu
Słownictwo z pola Internet i komunikacja sieciowa – kolokacje i nowe związki frazeologiczne.
Właściwości komunikacji językowej w Internecie.
(dialogowość, spontaniczność, kolokwialność, sytuacyjność, multimedialność, hipertekstowość, hierarchiczność, automatyzacja, dynamiczność, zasięg, trwałość).
E-gatunki. Genologia internetowa. Gatunki rozpoznane – formy nowe. E-book.
Genologia internetowa. Gatunki złożone. Witryna WWW.
Sieciowe socjolekty. Język forumowiczów Miau.pl
Charakterystyka pseudonimów internetowych oraz nicków.
Grzeczność językowa, kultura zachowań językowych w internecie.
Socjolingwistyczne aspekty imiennictwa - imiona popularne i rzadko spotykane we współczesnej polszczyźnie.
Polszczyzna XXI wieku - wybrane zagadnienia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w zajęciach.
Komentarz do treści wykładowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2008
J. Senderska, „Maniaczki” w Sieci. O języku i komunikacji wybranych kobiecych społeczności online.
J. Senderska, O języku użytkowników forum Miau.pl (Wprowadzenie w problematykę). „Roczniki Humanistyczne” LXV (2017), z. 6, s. 55-68.
Dialog a nowe media, red. M. Kita przy współudziale J. Grzeni, Katowice 2004
WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2008.
Adam Siwiec, Pseudonimy internetowe vel nicki - charakterystyka onomastyczna i UZUS, \"Roczniki Humanistyczne\" (62)2014, z. 6, s. 101-122.
Alina Naruszewicz-Duchlińska, Kultura zachowań językowych w internecie, Warszawa 2019.
Agnieszka Norwa, Formuły grzecznościowe w korespondencji elektronicznej studentów do pracowników uniwersytetu, \"Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 2014, 10/3, s. 11-27.
Beata Kiszka, Od Marii do Majki – modne imiona żeńskie dawniej i dziś (na przykładzie wybranych miast Śląska), [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, red. J. Przyklenk, t. 5, Katowice 2014, s. 86-104.
Małgorzata Święcicka, Oryginalność imiennicza (na przykładzie imion młodych bydgoszczan), \"Studia Filologiczne\" 1998, z. 44, Filologia Polska, s. 211-225.
Bożena Ostromęcka-Frączak, Dokąd zmierza polszczyzna, \"Rozprawy Komisji Językowej ŁTN\" 2016, 62, s. 81-89.
Krystyna Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa 2005.
Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem