Przemiany dramatu i teatru w XX wieku (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mariusz Lach
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studenta z przemianami, które zachodziły w teatrze w XX wieku
C2 - Poznanie różnorodnych form wyrazu wywodzących się z dziedziny teatru
C3 - przygotowanie studenta do odbioru współczesnych form wyrazu w sztuce wizualnej i widowiskowej
Wymagania wstępne
podstawowe wiadomości z zakresu historii kultury polskiej
znajomość pojęć związanych z dramatem i teatrem
znajomość podstawowych polskich dzieł dramaturgicznych XX wieku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10 zna i rozumie kontekst współczesnych studiów kulturowych (P7S_WK1)
K_W14 w pogłębionym stopniu zna zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla wybranej specjalizacji (P7S_WG/K_H1)
K_W15 w pogłębionym stopniu zna, rozumie i opisuje specyfikę przedmiotową i metodologiczną w zależności od wybranej specjalizacji lub grupy zajęć fakultatywnych (P7S_WG_H1)
K_PLW01 swobodnie operuje wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 umiejętnie wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (P7S_UW)
K_U11 potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować językowe i pozajęzykowe wytwory kultury (P7S_UW_H2)
K_U12 formułuje i analizuje problemy badawcze oraz dobiera metody i narzędzia ich rozwiązania adekwatnie do wybranego profilu kształcenia i/lub wybranej specjalizacji (P7S_UW_H1)
K_PLU02 potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować literackie i pozaliterackie wytwory kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 formułuje i analizuje problemy badawcze oraz dobiera metody i narzędzia ich rozwiązania adekwatnie do wybranego profilu kształcenia i/lub wybranej specjalizacji (P7S_KK1)
K_K11 uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z jego różnorodnych form (P7S_KR_H1)
Metody dydaktyczne
dyskusja, prezentacja, analiza tekstu kultury
Treści programowe przedmiotu
- Wielka reforma teatralna w I poł. XX wieku
- Juliusz Osterwa - wpływ na dzisiejszy teatr
- Grotowski i jego antropologia teatru
- Teatr autorski: Kantor, Szajna, Mądzik
- Gombrowicz, Mrożek, Różewicz - wielcy polscy dramaturdzy XX wieku
- współczesna polska dramaturgia
- teatr amatorski, młodzieżowy, religijny, osób niepełnosprawnych - rozwój, idee
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
Obecność na zajęciach poniżej 50 %, pisemne kolokwium poniżej 50 %, student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Ocena dostateczna:
- potrafi nazwać podstawowe kategorie i prądy teatralne XX wieku;
- właściwie interpretuje podstawowe dzieła dramatyczne poznane podczas zajęć;
- potrafi wymienić najważniejszych dramaturgów i twórców teatralnych XX wieku;
- uczestniczy w zajęciach.

Ocena dobra:
- objaśnia podstawowe kategorie i prądy teatralne XX wieku;
- krytycznie interpretuje dzieła dramatyczne XX wieku, potrafi określić ich cechy gatunkowe;
- potrafi wymienić najważniejszych dramaturgów i twórców teatralnych XX wieku;
- uczestniczy w zajęciach, animuje dyskusje.

Ocena bardzo dobraą:
- objaśnia podstawowe kategorie i prądy epoki, potrafi wskazać ich literackie realizacje, umie porównać i zbadać ich obecność w literaturze polskiej i obcej;
- wskazuje na związki dramaturgii z innymi dziedzinami nauki;
- samodzielnie odnajduje i omawia konteksty: filozoficzne, historyczne, teologiczne;
- uczestniczy w zajęciach, animuje dyskusje, formułuje hipotezy interpretacyjne, argumentuje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Braun K., Druga Reforma Teatru, Wrocław 1979
- Braun K., Teatr polski 1939-1989. Obszary wolności - obszary zniewolenia, Warszawa 1994 - Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna KUL, red. W. Chudy, Lublin 1990
- Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa 2002
- Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990
- I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990
- Kornaś T., Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Kraków 2004
- Olinkiewicz E., Słownik. Teatr i dramat, Wrocław 2003
- Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 1988
- Sławińska I., Współczesna refleksja o teatrze, Kraków 1979
- Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński i in., Bielsko-Biała 2005
- Teatr. Widowisko. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. M. Fik, Warszawa 2000
- Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I-III, red. J. Degler, T. I, Wrocław 1976
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem