Literatura polsko-żydowska (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Szabłowska-Zaremba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem jest poznanie wybranego wycinka - tworzonego wyłącznie przez kobiety - szeroko pojętej literatury żydowskiej powstałej w języku polskim od jej początków (koniec XIX w. aż po czasy współczesne)
Wymagania wstępne
Podstawowe przygotowanie do interpretacji i analizy dzieła literackiego oraz zainteresowanie kulturą żydowską powstałą w Polsce.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_PLW01 - swobodnie operuje wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich;
K _PLW02 - swobodnie charakteryzuje przemiany wybranych nurtów artystycznych oraz ich ciągłość;
K_PLW06 - zna i rozumie specyfikę zaawansowanych metody analizy i interpretacji utworów literackich oraz wytworów kultury, w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI
K _PLU01 - potrafi na podstawie źródeł i literatury samodzielnie (oryginalnie i twórczo) napisać literaturoznawczą pracę naukową; stosuje właściwe metody badawcze, prawidłowo wyciąga wnioski, syntetyzuje omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i ocenić badane zagadnienie;
K _PLU02 - potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować literackie i pozaliterackie wytwory kultury.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_PLK01 - w sposób świadomy wykorzystuje wiedzę w zakresie odbioru, analizy i interpretacji literatury i tekstów kultury; popularyzuje kulturę
K_PLK02 - uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z jego różnorodnych form oraz je współtworzy
Metody dydaktyczne
metody aktywizujące, erotematyczne (dyskusja), ćwiczenia problemowe, ćwiczenia z tekstem, studium przypadku.
Treści programowe przedmiotu
Spotkania konwersatoryjne zostaną podzielone na bloki wyodrębnione pod względem wybranego rodzaju literackiego. Pierwszy obejmuje prasę dla kobiet (temat: prasa kobieca i dziennikarki, studium przypadku: Paulina Appenszlak oraz \"Ewa. Tygodnik dla Pań\") oraz prasę tworzoną przez kobiety dla dzieci (Marta Hirschprung i \"Okienko na Świat\").
Drugi blok - poetki (Anda Eker, Mina Silberman, Zuzanna Ginczanka). Blok trzeci - powieściopisarki (Malwina Meyersohn, Hanna Krall, Ida Fink i Irit Amiel). Przy czym podział ten wynika z wyboru prowadzącej, gdyż wiadomo, że wiele z poetek tworzyło teksty publicystyczne czy prozatorskie, a niektóre powieściopisarki są na równi uznanymi poetkami czy reportażystkami. Zatem nie przypisuję konkretnej autorki do jednego rodzaju czy gatunku literackiego, a jedynie wybrany jej utwór na być reprezentatywny dla tegoż. Ważnym czynnikiem też jest prześledzenie rozwoju tej literatury pod względem formy i treści, jej związek z kulturą tworzoną w przestrzeni polskiej i w języku polskim, i przebadania czy stałymi jej wyznacznikami są kultura, tradycja i religia żydowska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie pracy pisemnej (nie dłuższej niż 3 strony znormalizowanego maszynopisu) na temat wybranej autorki lub utworu literackiego wpisującego się w przestrzeń literatury polsko-żydowskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dokładna literatura podstawowa i uzupełniająca zostanie podana na zajęciach.
Omówione zostaną wiersze Andy Eker, Minki Silberman, Zuzanny Ginczanki; utwory prozatorskie: Malwiny Meyersohn, Hanny Krall, Idy Fink i Irit Amiel, utwory dla dzieci: m.in. Marty Hirschprung, Andy Eker oraz publicystyczne m.in. Pauliny Appenszlak.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem