Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ireneusz Piekarski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznać z problematyką teorii interpretacji
C2 – zaprezentować wybrane ważne strategie lekturowe XX i XXI wieku
C3 – umożliwić krytyczną ewaluację dominujących teorii interpretacji
Wymagania wstępne
Umiejętność krytycznego myślenia, podstawowa wiedza na temat kierunków w badaniach literackich
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 zna ogólne zagadnienia teoretycznoliterackie, przekraczające zakres poetyki
K_W08 zna problematykę teoretyczną i metodologiczną głównych kierunków w badaniach literackich, w tym: dekonstrukcjonizm, nowy historycyzm i poetykę kulturową, feminizm, teorię gender, teorię „queer”, postkolonializm i multikulturalizm, ujmowaną w kontekstach: filozoficznym, historycznym, ideologicznym i politycznym
K_W09 opanował główne pojęcia i kategorie poszczególnych dyskursów badawczych oraz zapoznał się z ich operacyjnością wobec tekstów literackich i użytkowych
S3_W01 dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą potrafi rozwijać oraz krytycznie i twórczo wykorzystać
S3_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych, ma uporządkowaną wiedzę ogólną (terminologia, teorie i metodologia) w zakresie nauki o kulturze.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 jest zdolny do oceny głównych zjawisk i tendencji kształtujących współczesną kulturę; umie oceniać prądy intelektualne w studiach kulturowych
K_U05 rozwinął sprawność myślenia teoretycznego
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego
S3_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
S3_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie nauki o kulturze
S3_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze, potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych.
S3_U04 umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych tekstów kultury, uwzględniając nowe ujęcia badawcze i stawiając własne hipotezy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej
K_K02 wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro wspólne
S3_K03 samodzielnie i krytycznie dąży do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja
Treści programowe przedmiotu
1. Problematyka interpretacji
2. Lektura psychoanalityczna: Freud i inni
3. Lektura pofreudowska: M. Torok i Nicolas Abraham, E. Rashkin (kryptonimia)
4. Lektura kryptograficzna: J. Shoptaw
5. Lektura formalistyczna i strukturalistyczna: Jakobson i Opacki
6. Close reading i distant reading: I. A. Richards, F. Moretti
7. Lektura mitograficzna: N. Frye
8. Lektura hermeneutyczna: H.-G. Gadamer, P. Ricoeur
9. Lektura kerygmatyczna: M. Maciejewski
10. Lektura poststrukturalistyczna: R. Barthes
11. Lektura dekonstrukcjonistyczna: J. Hillis Miller
12. Lektura anagramatyczna i kabalistyczna: F. de Saussure, W. Panas
13. Czytanie nastrojów: H. U. Gumbrecht
14. Poetyka kulturowa: Greenblatt i inni
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Dąbrowski, Między wiedzą \"pustą\" a wiedzą dowolną
S. Freud, Sztuki plastyczne i literatura
G. Bychowski, Słowacki i jego dusza
S. Baley, Psychoanaliza jednej pomyłki Słowackiego
N. Abraham, M. Torok, Le verbier de l\'Homme aux Loups
E. Rashkin, Family Secrets and the Psychoanalysis of Narrative
E. Rashkin, Unspeakable Secrets and the Psychoanalysis of Culture
J. Shoptaw, Lyric Cryptography
R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka
I. Opacki, Poetyckie dialogi z kontekstem
I. A. Richards, Practical Criticism
Nowa krytyka. Antologia. Oprac. Z. Łapiński
F. Moretti, Distant Reading
N. Frye, Fables of Identity. Studies in Poetic Mythology
H.-G. Gadamer, Czy poeci umilkną?
P. Ricoeur, The Conflict of Interpretations. Essays on Hermeneutics. Ed. D. Ihde
J. Derrida, Acts of Literature. Ed. D. Attridge
J. Hillis Miller, O literaturze
J. Hillis Miller, Wichrowe Wzgórza. Powtórzenie i \"niesamowite\"
J. Starobinski, Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure
W. Panas, Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje
H. U. Gumbrecht. Atmosphere, Mood, Stimmung: On a Hidden Potential of Literature
S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Red. K. Kujawińska-Courtney
I. Piekarski, Strategie lektury podejrzliwej
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem