Periodyzacja i przemiany literatury lat 1918-2018 (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zdzisław Kudelski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Przedstawienie najważniejszych, wybranych problemów podejmowanych przez pisarzy polskich w latach 1918-2018.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W17 dobrze zna periodyzację literatury oraz najważniejsze nurty, prądy i zjawiska w literaturze
K_W20 dobrze zna tradycję badawczą (praktyka interpretacyjna) konkretnych tekstów literackich (kanon)
K_W21 dobrze rozumie przyczyny i przebieg zmian historycznoliterackich oraz przemian obyczajowych i społeczno-politycznych
K_W24 ma pogłębioną wiedzę w zakresie odbioru, analizy i interpretacji cyfrowych tekstów kultury.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 jest zdolny do oceny głównych zjawisk i tendencji kształtujących współczesną kulturę; umie oceniać prądy intelektualne w studiach kulturowych
K_U02 umie analizować treści przekazów medialnych i rozumie rolę mediów w kulturze
K_U05 rozwinął sprawność myślenia teoretycznego
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego
K_U09 potrafi syntetycznie przedstawić zmiany dostrzegane w polszczyźnie końca XX i początku XXI wieku oraz ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne; potrafi rozpoznawać, zdefiniować i opisywać najważniejsze procesy związane z ewolucją polszczyzny
K_U11 potrafi scharakteryzować najważniejsze zjawiska literatury po roku 1989, wskazać wiodące w poezji i prozie nurt; wyjaśnić status poezji wobec audiowizualności, zna zależności zachodzące między literaturą a nowymi mediami
K_U12 swobodnie potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich
K_U14 swobodnie potrafi zobrazować przemiany wybranych nurtów artystycznych oraz ich ciągłość


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej
K_K02 wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro wspólne
K_K03 własną pracą inicjuje nowe obszary badawcze, potrafi organizować pracę innych, jest skłonny do prowadzenia dialogu
K_K04 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w warsztacie pracy współczesnego filologa.
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
1. Wobec niepodległości – grupy poetyckie, prozaicy
2. Poszukiwania nowego języka (Witkacy, Schulz, Gombrowicz)
3. Przeczucie katastrofy
- J. Czechowicz – między arkadią a Apokalipsą;
- Czesław Miłosz i Żagary
4. Literatura wobec wojny. Jak opisać piekło Zagłady? (Baczyński/ Miłosz/Różewicz/ Borowski/ Herling- Grudziński/ Białoszewski)
5. Flirt z ideologią – socrealizm
6. Literatura na emigracji
7. 1956 - Odwilż – Herbert/ Białoszewski/ Hłasko/ Grochowiak
8. 1968 - Język jako narzędzie przemocy – poeci Nowej Fali
9. „Drugi obieg” – konsekwencje złamania monopolu cenzury w literaturze
10. Nobel dla Czesława Miłosza, „karnawał wolności” 1980/1981
11. Literatura „stanu wojennego”
12. Przełom 1989 roku
13. Wobec nowej rzeczywistości – ostatnie trzy dekady
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na wykładzie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie miedzywojenne, Warszawa 2011.
Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 2002 lub inne wydanie.
Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.
Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego, Warszawa 2006.
Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2002.
Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań 2005.
Wojciech Tomasik, Słowo o socrealizmie, Bydgoszcz 1991.
Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński, Poezja po 1968, Warszawa 2000.
Literatura polska 1990-2000, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Kraków 2002, t.1-2.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem