Arcydzieła romantyzmu w ujęciu krytycznoliterackim (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. pogłębienie wiedzy i kompetencji badawczych z zakresu romantyzmu - prądu, sylwetek, idei
2. wskazanie oryginalnych propozycji naukowych z zakresu romantyzmu
Wymagania wstępne
1. orientacja w zakresie zjawisk procesu historycznolitrackiego i współczesnego dyskursu o romantyzmie
2. zainteresowania dotyczące recepcji romantyzmu i zjawisk szczegółowych, np. problematyki genologicznej estetycznej, aksjologicznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 posiada bazę teoretyczną i metodologiczną do realizacji całokształtu studiów językoznawczych na filologii polskiej
K_W02 ma ogólną orientację w zakresie rozumienia kultury i jej obszarów; zna historię pojęcia kultury i jej dziedziny; nauki zajmujące się kulturą; elementy kultury (wartość, wzory, stereotyp, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, symbol, mit: poetycki, reklamowy, tożsamościowy, polityczny); relacje między kulturą i religią; rozumie interkulturowość i multikulturalizm
K_W09 opanował główne pojęcia i kategorie poszczególnych dyskursów badawczych oraz zapoznał się z ich operacyjnością wobec tekstów literackich i użytkowych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 jest zdolny do oceny głównych zjawisk i tendencji kształtujących współczesną kulturę; umie oceniać prądy intelektualne w studiach kulturowych
K_U05 rozwinął sprawność myślenia teoretycznego
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej
K_K04 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w warsztacie pracy współczesnego filologa
Metody dydaktyczne
wykład; elementy prezentacji
Treści programowe przedmiotu
1. zjawiska romantyzmu krajowego
2. współczesny dyskurs o romantyzmie
3. tendencje metodologiczne, propozycje oryginalne i ryzykowne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podawna na bieżąco
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem