Wybrane zagadnienia z teolingwistyki (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów w kwestiami związanymi z dawną i współczesną komunikacją religijną.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie tematem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- student zna kryteria wyodrębniania stylistycznej odmiany języka / stylu religijnego
- student zna podstawowe pododmiany języka / stylu religijnego

UMIEJĘTNOŚCI
- student potrafi zdefiniować pojęcie język / styl religijny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- student świadomie posługuje się językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny, prezentacja
Treści programowe przedmiotu
Definicje języka / stylu religijnego
Funkcjonalna dyferencja języka / stylu religijnego
- odmiana biblijna (polski styl biblijny, styl psałterzowo-biblijny – wykładniki stylu; najważniejsze polskie Biblie)
- odmiana kanoniczna (modlitwa liturgiczna),
- odmiana retoryczna (listy pasterskie, kazania, homilie, teksty katechetyczne; cechy stylu wybitnych polskich kaznodziejów),
- odmiana naukowa (wyspecjalizowane teksty teologiczne),
- odmiana urzędowa (kościelne dokumenty o charakterze prawnym i administracyjnym),
- odmiana publicystyczna (teksty religijne w mediach; styl Tadeusza Żychiewicza i Szymona Hołowni),
- odmiana artystyczna (religijna poezja i proza),
- odmiana potoczna
- odmiana marketingowa
Słownictwo religijne w zasobie ogólnoodmianowym i genetycznie religijne w języku potocznym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
zaliczenie na podstawie obecności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podawana na bieżąco
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem