Historia ustroju i administracji (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przedstawienie głównych kierunków przemian ustrojowych i administracyjnych na ziemiach polskich pod zaborami i państwie polskim po odzyskaniu niepodległości w kontekście społeczno-kulturowym.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historii. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedze i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U07 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K05 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K06 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną. Lektura i analiza wybranych tekstów źródłowych
Treści programowe przedmiotu
1. Przemiany ustrojowe i administracyjne w Europie w XVIII w.
2. Ustrój i administracja w Polsce w XVIII w.
3. Sytuacja ustrojowa i administracyjna na ziemiach polskich pod zaborami do 1807 r.
4. Ustrój i administracja w Księstwie Warszawskim
5. Ustrój i administracja w Królestwie Polskim
6. Ustrój i administracja na ziemiach polskich zaboru pruskiego
7. Ustrój i administracja na ziemiach polskich zaboru austriackiego
8. Administracja ziem polskich pod okupacją niemiecką i austriacką w czasie I wojny światowej
9. Ustrój i administracja Drugiej Rzeczypospolitej
10. Ustrój i administracja okupowanych ziem polskich w czasie II wojny światowej
11. Ustrój i administracja w Polsce w latach 1944-1989
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
udział w wykładzie i dyskusji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce, Warszawa 1975.
J. Bardach, B Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego.
H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1991.
M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003;
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005;
D. i J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003;
W. Witkowski, Historia administracji w Polsce w latach 1764-1989, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem