Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom umiejętności warsztatowych niezbędnych do opanowania umiejętności pisania naukowej pracy historycznej.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury i stanowiących źródła historyczne
K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i jej dyscyplin
K_U06 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U08 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu historii i jej dyscyplin dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Metody dydaktyczne
Referat, dyskusja, analiza tekstu źródłowego.
Treści programowe przedmiotu
Omówienie warsztatu pracy historyka.
Prezentacja podstawowych zasad pisania naukowego tekstu historycznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą uzyskania zaliczenia jest przedstawienie pracy proseminaryjnej spełniającej podstawowe kryteria naukowej pracy historycznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura zróżnicowana w zależności od tematyki pracy pisanej przez studenta.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę