Metodyka pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Renata Wawerska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studentów z funkcjami kary pozbawienia wolności.
C2. Zaznajomienie studentów z metodami pracy z osadzonymi w zakładach karnych.
C3. Wykorzystanie poznanej wiedzy w tworzeniu programów wychowawczych placówki penitencjarnej.
Wymagania wstępne
W1 - Ćwiczenia są przeznaczone dla II roku pedagogiki specjalnej studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W37 Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności wychowawczej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej z uwzględnieniem norm, procedur i dobrych praktyk w tym zakresie.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych, rehabilitacyjnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogiki specjalnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem, kreatywnością w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.
Metody dydaktyczne
- pogadanka
- dyskusja
- praca z tekstem
- praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienia definicyjne związane z metodyką pracy wychowawcy placówki penitencjarnej.
2. Zagadnienia związane z zadaniami i obowiązkami wychowawcy placówki penitencjarnej, w tym profilaktyką wychowawczą.
3. Zagadnienia związane z regułami konstruowania programów wychowawczych w zakładach karnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna
nie posiada elementarnej wiedzy w zakresie podstawowych pojęć metodyki pracy wychowawcy w placówce penitencjarnej; nie wykazuje zainteresowania zajęciami; nie potrafi wymienić typowych zadań i obowiązków wychowawców z zakładach karnych.

Ocena dostateczna
posiada nieuporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych pojęć metodyki pracy wychowawcy placówki penitencjarnej; w niewielkim stopniu potrafi scharakteryzować typowe zadania i obowiązki właściwe dla wychowawców w zakładach karnych.

Ocena dobra
posiada podstawową wiedzę i potrafi ogólnie omówić podstawowe pojęcia charakterystyczne dla metodyki pracy wychowawcy placówki penitencjarnej; sprawnie charakteryzuje typowe zadania i obowiązki właściwe dla wychowawców w zakładach karnych.

Ocena bardzo dobra
posiada uporządkowaną wiedzę i potrafi wyczerpująco omówić pojęcia charakterystyczne dla metodyki pracy wychowawcy placówki penitencjarnej; posiada bardzo dobrą znajomość typowych zadań i obowiązków właściwych dla wychowawców w zakładach karnych, które popiera odnosząc się do poszczególnych funkcji kary pozbawienia wolności.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- kolokwium z treści zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1) Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985;
2) Machel H.(red.), Wykonanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2006;
3) Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne, Gdańsk 2009;
4) Pospiszyl K., Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:
• Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996;
• Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę