Przedsiębiorczość (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Klaudia Martynowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie
przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja,
praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres
zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
2) doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
3) kształtowanie postaw i nawyków związanych z
przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie
komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć
związanych z pracą. Umiejętność zdefiniowania swoich potrzeb
związanych z rynkiem pracy. Gotowość do uczenia się.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości,
rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy
zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem. KW_01
2. Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z
uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania
kosztowności i zyskowności przedsięwzięć. KW_02
3. Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku
pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia,
zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych,
zobowiązań w zakresie księgowości KW_03.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem
wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na
podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe. K_U01.
2. Student dokonuje samooceny w zakresie zasobów i talentów oraz
dostosowuje do niej działania w zakresie przedsiębiorczości K_U02.
3. Student wykorzystuje mechanizmy i narzędzia komunikacji
interpersonalnej w działaniach przedsiębiorczych K_U03.
4. Student stosuje metody organizacji własnego i zespołowego środowiska
pracy z uwzględnieniem wpływów otoczenia zewnętrznego
natury gospodarczej, administracyjnej, prawnej, demograficznej,
społeczno-kulturowej i technologicznej w tworzeniu własnych i
zespołowych działań przedsiębiorczych. K_U04.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykazuje zaangażowanie w realizację zadań
przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych. K_K01
2. Student nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne
do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych. K_K02.
3. Student doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia
(w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i
ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning). K_K03.
Metody dydaktyczne
Praktyczne:: studium przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry dydaktyczne,
symulacja, udział w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska zewnętrznego uczelni
(pracodawców, ludzi biznesu, pracowników administracji państwowej)
Opisowe: dyskusja, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
1.Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności,kompetencje)
2. Kompetencje twarde i miękkie
3. Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej
4. Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch)
5. Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery
6. Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem
7. Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego
(work-life balance)
8. Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy
9. Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna)
10. Formy działalności gospodarczej
11. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
12. Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy
13. Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking,
Marshmallow challenge)
14. Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro-
i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe
i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
15. Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb
rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii
kosztowej.
16. Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie
działalności i podstawy zarządzania.
17. Zaliczenie projektu końcowego (prezentacje projektów biznesowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zgromadzenie przez studentów odpowiedniej liczby punktów za

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (30%)
2. Wykonanie konkretnych zadań postawionych przez prowadzącego na
poszczególnych etapach realizacji programu zajęć (w tym testy i kolokwia
sprawdzające wiedzę) (30%)
3. Realizacja projektu zaliczeniowego (40%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA

Ankersen R. (2014). Kopalnie talentów. Sine Qua Non
Armstrong G., Kotler P. (2018). Marketing. Wprowadzenie. Gab
Cardona P., Rey C. (2009). Zarządzanie poprzez misje. Oficyna
Cieślik J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes.
[wersja online]. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne - nowybiznes.edu.pl
Clayton M. (2012). Zarządzanie stresem czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
Wydawnictwo Samo Sedno
Davis M., McKay M., Fanning P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gierszewska G., Romanowska M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE
Harrington-Mackin D. (2011). Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Rebis
Heszen I. (2016). Psychologia stresu. PWN
Ingle B.R. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia
projektowego w codziennej pracy. HELION
Kotlorz D. (red.) (2011). Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2018). Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN
Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego
Maddux R.B. (2006). Budowanie zespołu. Onepress
Maj-Osytek M. (2014). Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała.
Samo sedno.
Niermeyer R. (2009). Umiejętności osobiste. Kadry, płace i BHP. BECK
Pogorzelski J. (2009). Pozycjonowanie produktu. PWE
Pujer K. (red) (2016). Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia. Exante
Raport: Młodzi na rynku pracy. Jak jej szukają? Gdzie ją znajdują?, [online],
Absolvent.pl, Warszawa,
Rzepka B. (2016). Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu.
Wydawnictwo One Press
Szczepanik R. (2001). Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw
incentive. Onepress
Tracy B. (2011). Zarządzanie czasem. HELION
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (2017). 7 dni poszukiwania pracy. Poradnik
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2016). Rodzaje umów przy podejmowaniu
zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Dweck, C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: Muza.
Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009). Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić
własną firmę. Wydawnictwo: SGH.
Klein, G. (2010). Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych
wyborów. Wydawnictwo: Onepress.
Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji. Wydawnictwo: GWP.
Lisowska R., Ropęga J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej
firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy - Podstawowe pojęcia i zagadnienia.
Wydawnictwo: Difin.
Rudkin Ingle, B. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga
myślenia projektowego w codziennej pracy. Wydawnictwo: Helion.
Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia
umiejętności interpersonalnych. Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Skrzypek, J. (2014). Biznesplan w 10 krokach. Wydawnictwo Poltext.
Strycharczyk D., Clough P. (2017). Odporność psychiczna - Strategie i narzędzia
rozwoju. Wydawnictwo GWP.
Tokarski, A., Tokarski M., Wójcik J. (2017). Jak solidnie przygotować profesjonalny
biznesplan. Wydawnictwo: CeDeWu.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę