Biografistyka pedagogiczna (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej w ramach seminarium.
C2 - Praca może mieć charakter teoretyczny lub empiryczny.
Wymagania wstępne
W1 - Praktyczne poznanie metodologii badań pedagogicznych, historycznych i biograficznych.
W2 - Opanowanie umiejętności prowadzenia badań empirycznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.
K_W04 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U04 Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność streszczania, konstruowania i referowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.
K_U06 Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.
K_U08 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, ewaluowania, projektowania, wartościowania przyjmowanych teorii i koncepcji oraz podejmowanych działań praktycznych; potrafi zastosować podstawowe koncepcje i teorie do opisywania i systematyzowania w ich świetle działalności wychowawczej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny za i wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
Metody dydaktyczne
Wykład metodologiczny, prezentowanie koncepcji i poszczególnych rozdziałów pracy, dyskusja w grupie seminaryjnej.
Treści programowe przedmiotu
Metodologia badań: biograficznych, historycznych i pedagogicznych; dyskusja na seminarium nad koncepcjami i zagadnieniami prezentowanych prac magisterskich.
Poszukiwanie pola badawczego w zakresie biografistyki pedagogicznej; tworzenie własnej koncepcji wyjściowej na którą składają się: określenie celu i przedmiotu badań, problemu głównego i problemów szczegółowych, określenie hipotez, metod i technik badawczych, jak również określenie sposobu organizacji i przebiegu projektowanych badań.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Prezentowanie koncepcji pracy a następnie efektów pisania poszczególnych rozdziałów.
Udział w seminarium i dyskusji nad prezentowanymi zagadnieniami prac.
Temat pracy i jej konstrukcja na zaliczenia pierwszego semestru I roku.
Jeden rozdział na zaliczenie drugiego semestru I roku.
Dwa rozdziały na zaliczenie pierwszego semestru II roku.
Złożenie w całości pracy na zaliczenie drugiego semestru II roku.
Prowadzenie „Dziennika Młodego Badacza”.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dla wszystkich obowiązkową jest literatura z zakresu metodologii pedagogicznej i historycznej; natomiast każdy temat wymaga literatury źródłowej odpowiedniej do problematyki podejmowanej w pracy. Merytoryczną pomocą mogą być m.in.:
Biografistyka dziejów najnowszych. Dyskusja i polemiki, „Dzieje Najnowsze” 5 (1973) z. 3, s. 153-185.
Dziechciński A., Biografistyka staropolska w latach 1476-1627 (kierunki i odmiany), Wrocław 1971.
Karolewicz G., Potrzeba badań nad biografistyką pedagogiczną, Lublin 2002.
Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie badawczej, Warszawa 2010.
Łepkowski T., Biografistyka: żywotność, tradycjonalizm, nowoczesność, „Kwartalnik Historyczny, 82 (1975).
Marciszewski J., U źródeł Polskiego Słownika Biograficznego, w: Historia – Poznanie – Przekaz, red. B. Jakubowski, Rzeszów 2000.
Richter J. B., Zagadnienia biografistyki współczesnej, „Nauka Polska”, 19 (1934) s. 13-103.
Wrzesiński W., Biografistyka emigracyjna a ogólnonarodowa polska biografistyka, w: Materiały III Sympozjum biografistyki polonijnej, Rzym 25-26 września 1998, red. A. i Z. Judyccy, Lublin 1998, s. 106-113.
Zajewski W., Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej, „Czasy Najnowsze”, 9 (2000) s. 7-18.
Ponadto literatura dobierana przez seminarzystów w zależności od problematyki pracy magisterskiej.
Pomoce encyklopedyczne (wybrane):
„Encyklopedia katolicka”, „Polski Słownik Biograficzny”, „Słownik Pedagogów Polskich” oraz inne słowniki, encyklopedie i leksykony.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem