Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Prowadzenie pracy badawczej w dyscyplinie pedagogika ogólna oraz profilaktyka z wyodrębnieniem zwłaszcza:
C 1 - Zapoznania studenta z metodami badań naukowych i wymaganiami własnego rozwoju naukowego.
C 2 - Pomoc studentom w ustaleniu tematu, w przygotowaniu i zredagowaniu pracy a następnie w obronie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie pedagogiką ogólną i problemami profilaktyki. Wiedza z zakresu metodologii badań pedagogicznych stopnia I-go. Wykład przeznaczony dla studentów Instytutu Pedagogiki na kierunku pedagogika dla specjalności pedagogika ogólna i profilaktyka, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika szkolna i rodziny z asystenturą rodziny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Seminarium podejmuje kwestie pedagogiczne wraz z zagadnieniami metodologicznymi i formalnymi pisania pracy naukowej z zakresu pedagogiki ogólnej i profilaktyki. Poszczególne fazy pracy w ramach seminarium obejmują: 1) poszukiwanie tematu pracy; 2) tworzenie koncepcji wyjściowej obejmującej pomysł badawczy (hipoteza, główny problem oraz problemy szczegółowe; 3) prezentacja poszczególnych części pracy stwarzająca okazję do dyskusji nad sposobami i techniką redagowania pracy naukowej. Seminarium prowadzi do zdolności rozpoznawania rzeczywistości wychowania w jej podstawowych aspektach, jej projektowania i systematyzowania.
IEDZA
K_W01 ma wiedzę na temat przedmiotu materialnego i formalnego pedagogiki ogólnej,
K_W02 ma uporządkowaną wiedzę na temat przedmiotu i celu oraz funkcji badań pedagogicznych,
K_W03 ma elementarną wiedzę na temat przedmiotu i celu badań, problemu badawczego, problemu głównego i problemów szczegółowych,
K_W04 zna podstawową terminologię dotyczącą pisania pracy magisterskiej
K_W05 i K_W06 ma ugruntowaną wiedzę na temat etapów pisania pracy magisterskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi uzasadnić wybór tematu pracy magisterskiej,
K_U02 potrafi sformułować problem główny i problemy szczegółowe pracy,
K_U03 potrafi ustalić adekwatne cele pracy,
K_U04 posiada umiejętność doboru adekwatnych metod i technik do badań własnych,
K_U05 potrafi napisać poprawną formalnie-językowo oraz merytorycznie pracę magisterską.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych,
K_K02 docenia znaczenie pedagogiki ogólnej dla innych subdyscyplin pedagogicznych zwłaszcza w odniesieniu do profilaktyki,
K_K03 odpowiedzialnie i metodycznie poprawnie przygotowuje się do pracy badawczej,
K_K04 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania namysłu naukowego nad zagadnieniami z obszaru pedagogiki ogólnej i profilaktyki.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja
Treści programowe przedmiotu
Tematyka prac realizowanych na seminarium z Pedagogiki Ogólnej i profilaktyki dotyczy szeroko rozumianej problematyki dotyczącej wychowania z ukierunkowaniem na problemy podstawowe: aspekty ontologiczne (rzeczywistość wychowania); antropologiczne (antropologia pedagogiczna); aksjologiczne (w tym ujęcie wychowania w perspektywie wartości i sensu); także zagadnienia związane z instytucjonalnymi, kulturalnymi i religijnymi uwarunkowaniami oraz organizacją procesu wychowania z odniesieniami do szczegółowych dyscyplin pedagogicznych i specjalizacji pedagogicznych; także profilaktyka rozumiana jako proces, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Profilaktyka jest ukazywana jako proces reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji lub choćby ograniczania. Zakładając, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie, wskazywana jest ta aktywność jako bardziej opłacalna niż kosztowne działania zaradcze konieczne w sytuacji, gdy wzrasta skala niepożądanych zjawisk.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Po I-szym semestrze studenci otrzymują zaliczenie po zebraniu literatury przedmiotu i ustaleniu tematu oraz problemu pracy.
Po II-gim semestrze studenci otrzymują zaliczenie po przygotowaniu szczegółowego planu pracy, ustaleniu metod badań oraz miejsca ich przeprowadzenia, zgłoszeniu tematu pracy do zatwierdzenia przez Radę Instytutu.
Po III-cim semestrze studenci otrzymują zaliczenie po zredagowaniu teoretycznej i metodologicznej części pracy.
Po IV semestrze studenci otrzymują zaliczenie po opracowaniu i złożeniu pracy dyplomowej.
Wymagania są związane z każdym semestrem i wpisem zaliczenia w sesji zaliczeniowej, wymagając w semestrze I dokonania wyboru tematu pracy, sformułowaniem problemu pracy, zebraniem literatury i przygotowaniem planu pracy;
w semestrze II przygotowanie koncepcji pracy i w pracach badawczych przygotowanie narzędzi do badań, opracowanie szczegółowego planu pracy i przygotowanie I-go rozdziału pracy;
w semestrze III przeprowadzenie badań w pracach badawczych, opracowanie rozdziału II;
w semestrze IV przygotowanie ostatniego III rozdziału, wstępu i zakończenia oraz ostateczna redakcja całej pracy. Złożenie pracy celem uzyskania zaliczenia w semestrze IV.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Merytoryczną pomocą są monografie i artykuły wskazane przez prowadzącego.
a ponadto:
Literatura podstawowa:
Gogacz M.: Podstawy wychowania, Niepokalanów, 1993.
HEJNICKA-BEZWIŃSKA T. (red.), Pedagogika ogólna: Tradycja-Teraźniejszość-Przyszłość, Bydgoszcz, WSP, 1995
Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981
KWIECIŃSKI Z. - B. ŚLIWERSKI (red.), Pedagogika, t. 1, t. II, Warszawa, WN PWN, 2003.
NOWAK M. - MAGIER P. - I. SZEWCZAK (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin, KUL - Gaudium, 2010.
Nowak M.: Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin, 1999.
NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, WAiP, 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem