Metodyka probacji i wsparcia postpenitencjarnego (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Justyna Otłowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej probacji i wsparcia postpenitencjarnego
C2 - Zapoznanie studentów ze specyficznymi trudnościami w realizacji wsparcia postpenitencjarnego
C3 - Uwrażliwienie słuchaczy na potrzebę nieustannego rozwoju i doskonalenia swojego warsztatu pracy
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych terminów stosowanych probacji i wsparcia postpenitencjarnego
W2 - umiejętność analizowania złożonych problemów dotyczących osób niedostosowanych społecznie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W46 posiada wiedzę na temat podstawowych założeń pracy resocjalizacyjnej, w tym oddziaływań readaptacyjnych społecznie;
K_W49 ma elementarną wiedzę na temat stosowania metodyki resocjalizacji i terapii osób niedostosowanych społecznie;
UMIEJĘTNOŚCI
K_U38 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności resocjalizacyjnej;
K_U41 posiada umiejętność dostosowania procesów wychowania, uczenia i nauczania do poszczególnych obszarów dysfunkcji - w różnych placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych;
K_U42 posiada umiejętność na temat planowania, realizacji i oceny skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K20 ma świadomość posiadanej wiedzy z zakresu resocjalizacji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, potrafi dokonać autooceny własnych osiągnięć i kompetencji. Potrafi doskonalić nabyte umiejętności. Dba o dalsze kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej
Metody dydaktyczne
1. Metody dialogowe: pogadanka, analiza tekstu z dyskusją;
2. Praca w grupach;
3. Metody warsztatowe
Treści programowe przedmiotu
Założenia teoretyczne i uwarunkowania prawne probacji ,instytucje oraz metody probacji, zastosowanie probacji w praktyce, pomoc postpenitencjarna w warunkach izolacji więziennej oraz warunkach wolnościowych, formy wsparcia w ramach pomocy postpenitencjarnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna podstawowych zagadnień z zakresu probacji i wsparcia postpenitencjarnego
(U) - student nie nabył umiejętności rozwiązywania wybranych problemów probacji i wsparcia postpenitencjarnego
(K) - student nie jest aktywny podczas zajęć, nie jest przygotowany do zajęć

Ocena dostateczna
(W) - student zna wybrane zagadnienia z zakresu probacji i wsparcia postpenitencjarnego
(U) - student potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu probacji i wsparcia postpenitencjarnego
(K) - student sporadycznie jest aktywny i przygotowany do zajęć

Ocena dobra
(W) - student zna większość zagadnień z zakresu probacji i wsparcia postpenitencjarnego
(U) - student potrafi rozwiązywać wybrane problemy probacji i wsparcia postpenitencjarnego
(K) - student systematycznie przygotowuje się do zajęć i jest aktywny, potrafi pracować w grupie

Ocena bardzo dobra
(W) - student zna wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu probacji i wsparcia postpenitencjarnego
(U) - student potrafi rozwiązywać wybrane problemy probacji i wsparcia postpenitencjarnego
(K) - student potrafi zorganizować pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z innymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Gucwa-Porębska K., Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018.
Kupiec H., Probacja i resocjalizacja instytucjonalna. Wybrane problemy teorii i praktyki., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
Urban B., Konopczyński M., Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012.
Stanek J., Mańka A., Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych, Wyższa Szkoła Hmanitas, Sosnowiec 2015.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę