Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z ideą wolontariatu oraz możliwościami organizacji wolontariatu
C2 - przygotowanie studentów do koordynacji działań wolontarystycznych
C3 - zapoznanie studentów z różnorodnymi możliwościami angażowania wolontariuszy w placówkach należących do różnych sektorów życia społecznego: kultura, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia.
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie zagadnieniem wolontariatu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W96 Ma elementarną wiedzę na temat wolontariatu i innowacyjnych metod animowania społeczeństwa obywatelskiego oraz pracy z osobami bezrobotnymi. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, w tym o mediach.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U89 Potrafi pracować w zespole podmiotów szkoły pełniąc w nim różne role. Wdraża innowacyjne metody animowania społeczeństwa i rozwija obszary pracy z osobami bezrobotnymi, także poprzez zaangażowanie w wolontariat i świadomość wpływu mediów na rozwijanie patologii społecznych. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K44 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej. Poszukuje najlepszych rozwiązań problemów pedagogicznych.
K_K45 Ma potrzebę podejmowania działań w różnych środowiskach i rozwijać działania instytucjonalne. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji. Wyróżnia go wytrwałość w realizacji podejmowanych zadań.
K_K47 Odpowiednio przygotowuje się do swojej pracy i jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną. Odnosi działania pedagogiczne do budowania więzi środowiskowych i społecznych
Metody dydaktyczne
Warsztat,
Dyskusja,
Prezentacja multimedialna, film + dyskusja na temat prezentacji lub filmu
Treści programowe przedmiotu
Do omawianych podczas zajęć zagadnień należą:
- idea wolontariatu i historia działań o charakterze woluntarystycznym,
- rodzaje wolontariatu,
- motywacja wolontariuszy,
- prawne aspekty wolontariatu w Polsce,
- problemy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których mogą być pomocni wolontariusze,
- zasady organizacji pracy wolontariuszy – indywidualny program wolontarystyczny,
- wychowawcza funkcja wolontariatu – konstruowanie programów wychowawczych opartych na wolontariacie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma podstawowej wiedzy temat wolontariatu i innowacyjnych metod animowania społeczeństwa obywatelskiego oraz pracy z osobami bezrobotnymi.Nie posiada także podstawowej wiedzy o różnych środowiskach wychowawczych
(U) - Student nie potrafi pracować w zespole podmiotów szkoły pełniąc w nim różne role. Nie wdraża innowacyjnych metod animowania społeczeństwa i nie rozwija obszarów pracy z osobami bezrobotnymi, także poprzez zaangażowanie w wolontariat. Nie potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności.
(K) - Student nie ma potrzeby podejmowania działań w różnych środowiskach i rozwijania działań instytucjonalnych. Nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zagadnienia z zakresu wolontariatu i innowacyjnych metod animowania społeczeństwa obywatelskiego oraz pracy z osobami bezrobotnymi.Posiada także podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych
(U) - Student potrafi pracować w zespole podmiotów szkoły, zastosować niektóre innowacyjne metody animowania społeczeństwa i rozwija obszary pracy z osobami bezrobotnymi, także poprzez zaangażowanie w wolontariat..Potrafi posługiwać się wybranymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności.
(K) - Student rozumie potrzebę podejmowania działań w różnych środowiskach i rozwijania działań instytucjonalnych. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji.

Ocena dobra
(W)- Student zna większość zagadnień na temat wolontariatu i innowacyjnych metod animowania społeczeństwa obywatelskiego oraz pracy z osobami bezrobotnymi. Posiada także wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych
(U)- Student potrafi pracować w zespole podmiotów szkoły pełniąc w nim różne role. Potrafi wdrażać większość innowacyjnych metod animowania społeczeństwa i rozwija obszary pracy z osobami bezrobotnymi, także poprzez zaangażowanie w wolontariat. Dosyć dobrze potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności.
(K)- Student zna sposoby podejmowania działań w różnych środowiskach i rozwijania działań instytucjonalnych. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji.

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu wolontariatu i innowacyjnych metod animowania społeczeństwa obywatelskiego oraz pracy z osobami bezrobotnymi.Posiada także ugruntowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych
(U)- Student potrafi bardzo dobrze pracować w zespole podmiotów szkoły pełniąc w nim różne role. Potrafi wdrażać wszystkie wymagane innowacyjne metody animowania społeczeństwa i rozwijania obszarów pracy z osobami bezrobotnymi, także poprzez zaangażowanie w wolontariat. Dosyć bardzo dobrze potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności.
(K)- Student ma silną potrzebę podejmowania działań w różnych środowiskach i rozwijania działań instytucjonalnych. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji. Wyróżnia go wytrwałość w realizacji podejmowanych zadań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Braun K., Wolontariat wobec potrzeb rodziny, w: Roczniki teologiczne, T. LIV, z. 10 2007, s. 215 - 225.
Broniecka P., Prawne aspekty działalności wolontariackiej, w: Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Kielce: 2009, s. 89-96.
Cichoń R., Działalność wolontariacka jako jedna z form wsparcia organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym, w: Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Kielce: 2009, s. 59-68.
Kalinowski M., Wolontariat w życiu rodziny, w: Roczniki teologiczne, T. LI, z. 10, 2004, s. 151 – 163
Marczewska A., Ochrona praw dziecka a działalność wolontariacka, w:Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Kielce: 2009, s. 195 - 202.
Segiet K., Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego, w: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, red. B. Kromolicka, Toruń: 2005, s. 117-124.

Literatura uzupełniająca
Chrapek J., Wolontariat dzielmy się miłością, Radom 2001
Kamińska E, Młodzieżowy Wolontariat, Radom 2005.
Kromolicka B. (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych. Wyd. Akapit 2005.
Kromolicka B. (red), Wolontariusz w życiu środowiska lokalnego, Szczecin 2003
Marzec-Holka K. (red.) Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1998.
Matyjas B., Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, Kielce: 2009
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dziennik Ustaw 2003, nr 96, s. 6467-6473
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę