Prognozowanie w pedagogice (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Parzyszek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie ze specyfiką, rodzajami i uwarunkowania prognozowania w pedagogice
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości).
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
K_U56 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod oddziaływań wychowawczych dla rozwiązania rozpoznawanych problemów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K36 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i wykonuje różne działania pedagogiczne ()
K_K51 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych oraz profilaktycznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
Metody dydaktyczne
Metoda konwersatoryjna i warsztatowa
Treści programowe przedmiotu
Prognoza na tle innych działań pedagogicznych, rodzaje prognozy, diagnoza prognostyczna, zasoby i czynniki ryzyka w stawianiu prognoz, prognoza indywidualna i społeczna w pedagogice
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
W) student nie zna terminologii i podstawowych zagadnień związanych z procesem prognozowania w pedagogice
(U) nie umie wskazać na potrzeby działań prognostycznych
(K) nie dostrzega przydatności i specyfiki prognozowania w pedagogice
Ocena dostateczna
W) student zna fragmentarycznie zagadnienia związane z procesem prognozowania w pedagogice
(U) umie w ograniczony sposób zastosować wiedzę teoretyczną w projektowaniu działań prognostycznych
(K) dostrzega potrzeby prognozowania w pedagogice,
Ocena dobra
(W) student zna większość terminologii i podstawowych zagadnień związanych z procesem prognozowania w pedagogice
(U) umie zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w projektowaniu działań prognostycznych, zna zakres swojej wiedzy
(K) dostrzega przydatność i specyfikę prognozowania w pedagogice, w podejmowaniu działań prognostycznych
Ocena bardzo dobra
(W) student zna terminologię i podstawowe zagadnienia związane z procesem prognozowania w pedagogice
(U) umie zastosować wiedzę teoretyczną w projektowaniu i realizowaniu działań prognostycznych
(K) dostrzega przydatność i specyfikę prognozowania w pedagogice, w podejmowaniu działań prognostycznych potrafi współpracować w zespole
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jarosz E. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2007.
Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania,
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna: wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne –
Oficyna Wydawnicza \\\"Impuls\\\", Kraków 2011.
Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007.
Uzupełniająca:
Szczegółowa literatura zależnie od problematyki związanej ze studium przypadku
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę