Wybrane zagadnienia z systemów kształcenia (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie założeń, metod oraz środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji celów i treści w analizowanych systemach kształcenia.
C2 - Kształtowanie postaw otwartości na wykorzystywanie elementów wybranych systemów kształcenia we własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika ogólna.
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna założenia,metody i formy pracy stosowane w wybranych systemach kształcenia K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zaprojektować zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach poznanych systemów - K_U08, K_U10
2. Student potrafi wykorzystywać elementy wybranych systemów w praktyce szkolnej - K_U10, K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student poszukuje alternatywnych metod nauczania i wychowania - K_K35
2. Student wykorzystuje w pracy z dziećmi innowacyjne rozwiązania wychowawczo-dydaktyczne - K_K25
Metody dydaktyczne
Metody dialogowe
Metody warsztatowe
Praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Założenia wybranych systemów kształcenia:
- założenia systemu wychowawczo - dydaktycznego M. Montessori oraz F. Froebla
- założenia pedagogiki Celestyna Freineta;
- organizacja pracy w szkołach waldorfskich;
- założenia pracy w systemach szkół katolickich (s. Urszulanek, Bł. E. Bojanowskiego, s. s. Niepokalanek)
2. Metody i środki dydaktyczne stosowane w wybranych systemach kształcenia:
- treści, metody i środki dydaktyczne w pedagogice F. Froebel
- treści, metody i środki dydaktyczne w systemie Marii Montessorii
- treści, metody i środki dydaktyczne w pedagogice C. Freineta
- treści, metody i środki dydaktyczne w pedagogice J. Korczaka
- treści, metody i środki dydaktyczne w szkołach waldorfskich
- treści, metody i środki dydaktyczne w wybranych systemach szkół katolickich
3. Konstruowanie środków dydaktycznych wg założeń i zasad poznanych systemów kształcenia.
4. Projektowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach poszczególnych systemów i programów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczna
(W) Student nie potrafi wymienić podstawowych założeń, zasad, treści i metod wybranych systemów kształcenia.
(U) Student nie potrafi skonstruować pomoc dydaktyczną w ramach poszczególnych systemów.
(K) Student nie potrafi zaprojektować zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach systemów i programów kształcenia.
Dostateczna.
(W) Student wymieni wybiórczo założenia, metody stosowane w wybranych systemach kształcenia.
(U) Potrafi dostosować niektóre metody do systemów kształcenia.
(K) Podejmuje próby projektowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczych w ramach poszczególnych systemów i programów.
Dobra
(W) Student potrafi wymienić zasady, metody, formy proacy stosowane w ramach poszczególnych systemów dydaktyczno-wychowawczych.
(U)Potrafi skonstruować poprawnie pomoc dydaktyczną w ramach danego systemu. Student potrafi dostosować metody do sytuacji edukacyjnej.
(K) Student poszukuje alternatywnych metod nauczania i wychowania.
Bardzo dobra:
(W) Student potrafi scharakteryzować poszczególne systemy kształcenia. Student potrafi wymienić metody i główne założenia poszczególnych systemów kształcenia.
(U)Potrafi zaprojektować sytuację dydaktyczno-wychowawczą w ramach poznanych systemów. Student potrafi skonstruować pomoc dydaktyczną w ramach danego systemu kształcenia.
(K) Student prezentuje postawę otwartości na wykorzystywanie poszczególnych elementów wybranych systemach kształcenia we własnej pracy z dziećmi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
S. Guz, Metoda Montessori w przedszklu i szkole, Lubllin 2006.
G. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.
H. Semenowcz, Nowoczesna szkoła techniki francuskiej C. Freineta, Warszawa 1996.
B. Śliwierski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001.
M. Buk - Cegiełka, Integralny rozwój i wychowanie dziecka w systemie wychowawczo - dydaktycznym Marii Montessori, Lublin 2013.
M. Buk - Cegiełka, Praca indywidualna jako podstawowa aktywność dziecka w systemie wychowawczo - dydaktycznym Marii Montessori, [w:] B. Komorowska, P. Mazur (red.), Praca człowieka jako kategoria edukacyjna, Chełm 2015, s. 81-89.
Literatura uzupełniająca:
R. Pachociński, Współczesne systemy edukacyjne, Warszawa 2000.
K. Baranowicz, Modele alternatywnych systemów kształcenia, w:B. Śliwierski, Pedagogika alternatywna-dylematy teorii, Kraków 2000.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę