Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Jakimiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - ukazanie istoty rozwoju zawodowego i jego związku z innymi kategoriami rozwoju człowieka.
C2 - zapoznanie studentów z teoriami rozwoju zawodowego oraz z zagadnieniami dotyczącymi uwarunkowań wyboru zawodu, planowania i realizacji kariery zawodowej
Wymagania wstępne
W1 - podstawowe wiadomości z zakresu psychologii rozwojowej oraz uwarunkowań rozwoju ogólnego człowieka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna definicje rozwoju zawodowego - K_W89,
2. student charakteryzuje fazy rozwoju zawodowego w kontekście rozwoju ogólnego człowieka - K_W91,
3. student omawia podstawowe teorie rozwoju zawodowego - K_W93,
4. student zna uwarunkowania wyboru zawodu - K_W97.
UMIEJĘTNOŚCI
1. student analizuje etapy rozwoju zawodowego człowieka - K_U83;
2. student potrafi poprawnie wnioskować i dostrzegać związki pomiędzy uwarunkowaniami rozwoju zawodowego - K_U88;
3. student wykorzystuje poznane teorie do planowania rozwoju zawodowego - K_U82;
4. student przeprowadza analizę poznanych teorii rozwoju zawodowego w odniesieniu do wieku i sytuacji osoby radzącej się - K_U87.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest zorientowany na aktywność poznawczą dotyczącą teorii opisujących przebieg rozwoju zawodowego jako podstawy projektowania własnej kariery - K_K47,
2. student ma świadomość znaczenia doskonalenia kompetencji - K_K45,
3. student potrafi odpowiednio określać priorytety służące planowaniu i realizacji kariery zawodowej - K_K44;
4. student rozumie konieczność uczenia się przez całe życie - K_K48.
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie rozwoju zawodowego. Rozwój zawodowy człowieka w kontekście ogólnego rozwoju człowieka.
2. Podmiotowe i przedmiotowe warunki rozwoju zawodowego człowieka.
3. Efekty rozwoju zawodowego człowieka.
4. Teoria miejsca i przestrzeni społeczno-zawodowej Czarneckiego.
5. Podstawy doradztwa zawodowego według Parsonsa.
6. Analiza okresów i stadiów rozwoju zawodowego na przykładzie teorii Ginzberga, Ginzburga i innych.
7. Charakterystyka osobowości i środowisk zawodowych w teorii Hollanda.
8. Klasyfikacja postaw rodzicielskich jako geneza preferencji zawodowych w teorii Roe.
9. Typy karier zawodowych jako realizacja wyznawanego systemu wartości, potrzeb i kompetencji według teorii Scheina.
10. Koncepcja rozwoju kariery zawodowej według Supera.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu teorii rozwoju zawodowego
(U) - Student nie potrafi analizować teorii rozwoju zawodowego
(K) - Student nie wykazuje postawy pracowitości i zaangażowania w zajęcia

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia i niektóre teorie rozwoju zawodowego
(U) - Student potrafi analizować niektóre teorie rozwoju zawodowego
(K) - Student rozumie potrzebę pracowitości i zaangażowania w zajęcia, ale rzadko ją przejawia

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć oraz charakteryzuje teorie rozwoju zawodowego
(U) - Student potrafi analizować teorie rozwoju zawodowego
(K) - Student wykazuje postawę pracowitości i zaangażowania, jest aktywny

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane pojęcia i teorie rozwoju zawodowego
(U) - Student potrafi porównywać i przeprowadzać krytyczną analizę poznanych teorii odnosząc ją do projektowania rozwoju zawodowego
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z innymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy, Poznań 1995.
Czarnecki K., Psychologia zawodowej pracy człowieka, Sosnowiec 2006.
Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003.
Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal Cz. S., Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca
Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009..
Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
Paszkowska-Rogacz A., M. Tarkowska, Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.
Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji ustrojowych, Poznań 2009.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę